Ilmastoriskien vähentäminen ja tasa-arvo

ilmastoSukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten vaikutusvallan lisääminen ovat keskeinen osa UNDP:n kehitysyhteistyötä. Työ sisältää naisten ja tyttöjen yhdenvertaisten oikeuksien puolustamista sekä syrjinnän ja stereotyyppisten sukupuoliroolien torjumista.

 

Naiset kärsivät suhteettoman paljon ilmastonmuutoksesta ja luonnonkatastrofeista, sekä menetettyjen elinkeinojen että fyysisten vaurioiden kautta. Heillä on myös keskeinen rooli kotien ja yhteisöjen jälleenrakentamisessa katastrofien jälkeen. Systemaattinen epätasa-arvo lisää katastrofien vaikutusta, mikä edelleen vaikeuttaa kestävää kehitystä. Naisten osallistuminen varhaisen toipumisen järjestelmien, valmissuunnitelmien ja pitkän aikavälin elpymisen suunnitelmien teossa kohentaisi valmiuksia vastata luonnonkatastrofeihin ja olisi paras tapa varmistaa, että sekä miesten että naisten tarpeet tulevat otetuiksi huomioon.

UNDP tukee kumppanimaita:

- vahvistamaan naisten osallistumista ja kiinnittämään huomiota naisten tarpeisiin paikallisella, kansallisella ja globaalilla päätöksentekotasolla koskienilmastotyötä ja katastrofiriskien vähentämistä.

- varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvo ja vaikutusmahdollisuukset integroidaan ilmastotyön ja katastrofiriskien vähentämisen toimintalinjauksiin ja suunnitelmiin, sekä budjetteihin niihin liittyvillä aloilla, kuten vesi, maatalous, energia, terveys ja koulutus.

- varmistamaan, että katastrofi- ja ilmastonmuutosohjelmat tukevat naisia kehittämään omaa kykyään selviytyä katastrofeista. Naisten oikeuksien turvaaminen maanomistukseen, veteen, metsiin, koteihin ja muuhun omaisuuteen on ratkaisevaa, sillä se takaa naisten mahdollisuuden vaihtoehtoisiin ja kestäviin elinkeinoihin.

Jos naisilla ja tytöillä ei ole täysimääräisiä oikeuksia ​​kaikilla elämänalueilla, inhimillinen kehitys ei voi edetä. UNDP tekee yhteistyötä muiden YK-järjestöjen sekä kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuudet lisääntyisivät. UNDP kiinnittää erityistä huomiota naisiin ja tyttöihin, jotka kohtaavat moniulotteista syrjintää. Tämä tarkoittaa syrjintää, joka aiheutuu esimerkiksi etnisestä taustasta, alkuperäisväestöön kuulumisesta tai on muuttoliitteen aiheuttamaa.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global