Luottamusverkostot kestävän rauhan ja kehityksen perustana Bangladeshissa

Kuva: UNDP Bangladesh

Bangladeshin Chittagong Hill Tracts (CHT) on maantieteellisesti vaikeakulkuinen ja kulttuurillisesti jakaantunut alue, jota leimaa yli kaksi vuosikymmentä jatkunut konflikti. Vuonna 1997 allekirjoitetusta CHT- rauhansopimuksesta huolimatta ilmapiiri alueen kansanryhmien välillä on kireä. Kiistoja syntyy edelleen esimerkiksi maanomistuskysymyksistä, alueen luonnonvarojen hallinnasta sekä ihmisoikeuksista. Nämä jännitteet kärjistyvät liian usein alueen yhteisöjen välisiin konflikteihin ja väkivaltaisiin yhteenottoihin.

Nigar on yksi alueen luottamusverkoston 149 vapaaehtoisesta, jotka tekevät aktiivisesti töitä alueen konfliktien sovittelemisen ja neuvottelujen edistämiseksi sekä väkivallan vähentämiseksi. Alueellisen rauhan eteen työskentelevät vapaaehtoiset ovat käyneet läpi intensiivisen koulutusjakson, jonka aikana he ovat oppineet menettelemään riitatilanteissa sekä saaneet neuvoja vaikuttamiskampanjoiden tekemiseen.

Pääkohdat

  • Luottamusverkosto perustuu 149 vapaaehtoisen toimintaan.
  • Vuonna 2014 verkosto sovitteli 800 paikallista konfliktia nostaen kaikkien soviteltujen tapauksien määrän 1800.
  • Alueen rauhoittumisen myötä yli 20000 lasta on päässyt kouluun, 3500 alueellisen kehityksen komiteaa on perustettu, 2,5 miljoonaa potilasta on saanut tarvitsemaansa hoitoa ja yhteensä 115 000 kotitaloutta on hyötynyt verkoston toiminnan tuloksista.

Luottamusverkosto on yksi lukuisista CHT:n alueella toimivista hankkeista, jonka YK:n kehitysohjelma UNDP on aloittanut yhdessä Euroopan Unionin sekä Ruotsin, Tanskan ja Japanin hallitusten kanssa. Hankkeen tarkoituksena on alueen kestävän rauhan ja kehityksen edistäminen. Työn keskiössä on CHT:n paikallisten insituutioiden toimintakyvyn vahvistaminen, jotta ne pystyisivät itse hallinnoimaan ja tuottamaan tehokkaammin palveluita alueen asukkaille. Näin yhteisöille annetaan vastuu alueen kehityksestä, joka perustuu ennen kaikkea paikalliseen osallistumiseen.

Luottamusverkoston toimintaan osallistuu vapaaehtoisia naisia ja miehiä alueen jokaisesta etnisestä ja poliittisesta ryhmästä. Kaikkia yhdistää kuitenkin yhteinen unelma rauhan saavuttamisesta alueelle. Tämä on tärkeä toimintaa ohjaava tekijä vapaaehtoiselle Shahena Akterille.

“Toimimme välittäjinä konfliktitilanteissa, jotta osapuolet saavuttaisivat kaikkia tyydyttävän ratkaisun ilman, että kukaan tuntisi itseään häviäjäksi”, Shahena toteaa ja jatkaa: “näin konfliktitilanne saadaan rauhoitettua ja yhteisön sidokset vahvistuvat, jolloin rauhan saavuttaminenkin on askeleen lähempänä.”

Luottamusverkoston välittelymenettelyn ja neuvottelujen ansiosta kiistoja ratkaistaan yhä enemmän ilman väkivaltaa. Yhteistyö paikallisen hallinnon, poliisin sekä paikallisten järjestöjen välillä on myös vahvistunut verkoston toiminnan myötä. Ennakoiva tieto mahdollisista konflikteista liikkuu nopeasti, mikä mahdollistaa poliisiyksiköiden nopean väliintulon.

Niissä tapauksissa, joissa kiistat kärjistyvät väkivaltaisiksi, luottamusverkoston toiminta on ollut nopeaa ja tarkoin rajattua. Esimerkkinä nopeasta toiminnasta on vuoden 2013 Khagracharin konflikti, joka vaikutti yli 900 kotitalouteen väkivaltaisuuksien pakottaessa noin 4800 ihmistä pakenemaan kodeistaan. Kun tieto väkivaltaisuuksien leviämisestä saavutti luottamusverkoston, kiistan sovittelijat ryhtyivät heti toimeen. He tapasivat paikan päällä konfliktin keskelle joutuneita asukkaita tarjoten heille psykologista apua tapahtumien läpikäymiseksi sekä tukea käytännön asioiden hoitamisessa paikallisten viranomaisten kanssa.

Verkosto oli myös keskeisessä roolissa konfliktin sovittelussa. Sovittelijat toivat konfliktin osapuolet yhteen keskustelemaan erimielisyyksistä, löytämään ratkaisuja sekä auttamaan kotinsa jättäneitä palaamaan.

Toivo yhteenkuuluvuudesta auttaa vapaaehtoista Namita Chakmaa jatkamaan työtään. ”CHT- rauhansopimuksen allekirjoittamisesta on jo vuosia. Me yritämme varjella tätä rauhaa. Olemme asuneet alueella tarpeeksi pitkään ymmärtääksemme ja arvostaaksemme rauhan merkitystä.”

Osana CHT:n alueellisen toiminnan tukemista, UNDP on toteuttamassa liudan projekteja erilaisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on auttaa väkivaltaa kohdanneita sekä lisätä tietoisuutta keskeisimmistä sosiaalisista ongelmista ja lieventää konflikteja. 900 alueellista poliisifoorumia on avattu uudelleen ja 770 poliisia on saanut lisäkoulutusta, joka on pitänyt sisällään niin alueellisten lakien opettelua sekä kulttuurillisiin eroihin tutustumista. Alueellisen toiminnan tukeminen on pitänyt sisällään myös nuorten aktivoimisen esimerkiksi urheilun kautta, jonka myötä pyritään rakentamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta kulttuurillisista eroista riippumatta. 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global