Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Kuva: Shareef Sarhan/YK

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat

Yli puolet maailman väestöstä asuu nykyään kaupunkialueilla. Vuoteen 2050 mennessä luku tulee nousemaan 6,5 biljoonaan, mikä on kaksi kolmasosaa kaikista maailman ihmisistä. Kestävää kehitystä ei tulla saavuttamaan ilman asianmukaista ja tehokasta kaupunkisuunnittelua.

Kehittyvien maiden kaupungistuminen ja lisääntynyt muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin ovat aiheuttaneet megakaupunkien voimakkaan kasvun.  Vuonna 1990 megakaupunkeja, joissa asui yli 10 miljoonaa ihmistä, oli 10. Vuonna 2014 megakaupunkien määrä oli 28, tehden niistä kodin yli 453 miljoonalle ihmiselle.

Äärimmäinen köyhyys on yleisesti keskittynyt kaupunkiympäristöön ja kansalliset hallitukset kamppailevat saavuttaakseen riittävän asuntomäärän kaupunkeihin. Jotta kaupungistuminen olisi turvallista ja kestävää, tulee kaikille taata riittävä ja turvallinen asunto sekä parantaa slummialueita. Kestävä kaupungistuminen vaatii myös investointeja julkiseen liikenteeseen, vihreiden tilojen luomiseen sekä osallistavan kaupunkisuunnittelun tehostamiseen.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista 11. on kestävien kaupunkien ja yhteisöjen takaaminen. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö.

***

11. tavoitteen alatavoitteet:

1.1 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille riittävä, turvallinen ja edullinen asunto ja peruspalvelut sekä parantaa slummialueita.

11.2 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille turvallinen, edullinen, luotettava ja kestävä liikennejärjestelmä, parantaa liikenneturvallisuutta erityisesti lisäämällä julkista liikennettä ja kiinnittämällä erityistä huomiota huono-osaisten, naisten, lasten, vammaisten ja ikääntyneiden tarpeisiin.

11.3 Lisätä vuoteen 2030 mennessä laajamittaista ja kestävää kaupungistumista ja mahdollisuuksia osallistavaan, integroituun ja kestävään asuinyhdyskuntien suunnitteluun sekä hallinnointiin kaikissa maissa.

11.4 Tehostaa hankkeita maailman kulttuuri- ja luontoperinnön suojelemiseksi.

11.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi katastrofien, kuten vesistöjen pilaantumisen, aiheuttamia kuolemantapauksia ja niille altistuvien ihmisten määrää sekä niihin liittyviä suoria taloudellisia tappioita suhteessa maailmanlaajuiseen bruttokansantuotteeseen panostaen erityisesti köyhien ja huono-osaisten suojelemiseen.

11.6 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia kiinnittämällä erityistä huomiota esimerkiksi ilmanlaatuun sekä yhdyskunta- ja muiden jätteiden käsittelyyn.

11.7 Taata vuoteen 2030 mennessä yhtäläinen pääsy turvallisiin, osallistaviin, vihreisiin ja julkisiin tiloihin erityisesti naisille ja lapsille, ikääntyneille sekä vammaisille.

11.a Tukea kaupunkialueiden, niiden lähialueiden ja maaseudun välisiä positiivisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä yhteyksiä tukemalla kansallisia ja alueellisia kehityssuunnitelmia.

11.b Lisätä vuoteen 2020 mennessä merkittävästi kaupunkien ja asuinyhdyskuntien määrää laatimalla ja toteuttamalla osallistamiseen, resurssitehokkuuteen, ilmastonmuutoksen vaikutusten lievittämiseen ja niihin sopeutumiseen sekä katastrofeista selviytymiseen tähtääviä yhtenäisiä politiikkoja ja suunnitelmia, sekä kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaisia katastrofiriskien hallintatoimia kaikilla tasoilla katastrofiriskien vähentämistä koskevan Sendain toimintakehyksen 2015–2030 puitteissa.

11.c Tukea vähiten kehittyneitä maita kestävien ja joustavien, paikallisista materiaaleista tehtyjen rakennusten pystyttämisessä esimerkiksi rahoituksen ja teknisen avun keinoin.

Työmme

Elinkeinoja ja puhtaampaa ympäristöä Syyriassa

Aleppo, Syyria - Mohammed oli yksi niistä syyrialaisista, jotka eivät koskaan uskoneet, että leviävät sotatoimet voisivat ajaa heidän pois kodeistaan. Kuitenkin Aleppon hallintoalue, jossa hän asuu,Lue lisää 

Köyhyys vähenee Vietnamissa

Vietnamista voi hyvällä syyllä puhua kehityksen menestystarinana, sillä maa puolitti äärimmäisen köyhyyden jo vuonna 2002. Muidenkin YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on mahdollista tai peräti todennäköistä, vaikka esimerkiksiLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global