Tavoite 14: Vedenalainen elämä


Paikallisen kalastajan vene Itä-Timorin Atauron saarella. Kuva: Martine Perret/YK

Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä

Maailman meret lämpötiloineen, virtoineen ja elämänmuotoineen pitävät yllä sitä järjestelmää, joka tekee maapallosta elinkelpoisen. Se miten näitä resursseja käytetään on oleellista sekä ihmiselämän että ilmastonmuutoksen vaikutusten hallitsemisen kannalta.  

Yli kolmen miljardin ihmisen elinkeino on riipuvainen meri- ja rannikkoalueiden biodiversiteetista. Tällä hetkellä lähes kolmannes maailman kalakannoista on ylikalastetettuja, mikä on uhkana kestävälle kalankasvatukselle ja kalastuselinkeinolle.

Meret varastoivat noin 30 prosenttia ihmisten tuottamista hiilidioksidipäästöistä. Teollisen vallankumouksen alkamisen jälkeen maailman valtamerien happamuuspitoisuus on noussut 26 prosenttia. Meren saastuminen on saavuttanut huolestuttavan korkean tason, mikä johtuu maalta meriin pääsevistä jätteistä - jokaista meren neliökilometriä kohden löytyy noin 13 000 tuhatta muovijätteen palasta.

Kestävän kehityksen tavoitteet luovat kehykset meri- ja rannikkoalueiden ekosysteemien suojelemiselle maaperäisiltä saasteilta sekä tuovat esiin merten happamoitumisesta aiheutuvia vaikutuksia. Valtamerten resurssien kestävän käytön varmistaminen kansainvälisen lain avulla auttaa lieventämään meriin kohdistuvia uhkia.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista 14. on vedenalainen elämä. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö.

***

14. tavoitteen alatavoitteet:

14.1 Ehkäistä ja vähentää vuoteen 2025 mennessä merkittävästi merten saastumista erityisesti maalla tapahtuvien toimintojen vaikutuksesta, kuten meriin päätyvien jätteiden ja ravinnekuormituksen kautta.

14.2 Suojella ja hallita vuoteen 2020 mennessä kestävästi merten ja rannikkoalueiden ekosysteemejä merkittävien haittavaikutusten ehkäisemiseksi esimerkiksi vahvistamalla niiden kestokykyä sekä ryhtyä ennallistamistoimiin terveiden ja tuottavien merialueiden turvaamiseksi.

14.3 Minimoida ja torjua merten happamoitumisen vaikutuksia esimerkiksi tehostamalla tieteellistä yhteistyötä kaikilla tasoilla.

14.4 Säännellä kalastusta tehokkaasti vuoteen 2020 mennessä ja lopettaa liikakalastus, laiton, raportoimaton ja sääntelemätön kalastus sekä tuhoisat kalastuskäytänteet ja toteuttaa tiedepohjaisia hallintasuunnitelmia, jotta kalakannat voidaan palauttaa mahdollisimman lyhyessä ajassa vähintään tasoille, joilla voidaan taata suurin mahdollinen kestävä tuotto kalakantojen biologisten ominaisuuksien mukaisesti.

14.5 Suojella vuoteen 2020 mennessä vähintään 10 % rannikko- ja merialueista kansallisten ja kansainvälisten lakien sekä parhaan käytettävissä olevan tutkimustiedon mukaisesti.

14.6 Kieltää vuoteen 2020 mennessä tietyt kalastustukien muodot, jotka edistävät liikakapasiteettia ja -kalastusta, poistaa tuet, jotka edistävät laitonta, raportoimatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ja pidättyä uusista vastaavanlaisista tuista ottaen huomioon, että kehitysmaita ja vähiten kehittyneitä maita koskevan asianmukaisen ja tehokkaan erityisen ja eriytetyn kohtelun tulisi olla kiinteä osa Maailman kauppajärjestön kalastusalan tukia koskevia neuvotteluja.*

14.7 Kasvattaa vuoteen 2030 mennessä pienille kehittyville saarivaltioille ja vähiten kehittyneille maille kertyviä taloudellisia hyötyjä kestävästä meriresurssien käytöstä esimerkiksi kalastuksen, vesiviljelyn ja matkailun kestävän hallinnoinnin keinoin.

14.a Lisätä tutkimustietoa, kehittää tutkimuskapasiteettia ja siirtää meriteknologiaa ottaen huomioon Hallitustenvälisen meritieteellisen komission meriteknologian siirtämistä koskevat ehdot ja ohjeet, jotta merten tilaa voidaan parantaa ja merten biologisen monimuotoisuuden positiivista vaikutusta kehitysmaiden, erityisesti pienten kehittyvien saarivaltioiden ja vähiten kehittyneiden maiden, kehitykseen voidaan lisätä.

14.b Tarjota pienimuotoisen kalastuksen harjoittajille mahdollisuus käyttää merten tarjoamia luonnonvaroja ja pääsy merimarkkinoille.

14.c Tehostaa merten ja niiden tarjoamien luonnonvarojen suojelua ja kestävää käyttöä panemalla täytäntöön YK:n merioikeusyleissopimuksessa kuvattu kansainvälinen lainsäädäntö, joka tarjoaa oikeudellisen kehyksen merten ja niiden tarjoamien luonnonvarojen suojelulle ja kestävälle käytölle, kuten ”The future we want” -loppuasiakirjan 158 kappaleessa palautetaan mieliin.

*Ottaen huomioon Maailman kauppajärjestelyn meneillään olevat neuvottelut, Dohan kehitysohjelma ja Hongkongin ministerikokouksen mandaatti.

Työmme

Kuva: UNDP Jemen
Sumuverhojen läpi kestävään vedentuotantoon

Manakhah on vuoristoilla sijaitseva maaseutualue, jossa hajanainen asutus levittäytyy pitkin syrjäisiä ylänköjä. Alueella asuvien ainoa luonnon vesilähde on sade. Parhainakin sadeaikoina vedestä on ollut pulaa, muttaLue lisää 

Kuva: UNDP
Yhteisöt vastaavat äärimmäisten sääolosuhteiden luomiin haasteisiin Intiassa

Intiassa Mahanadi-joen varrella Odishan osavaltiossa elävien kansalaisten arki on täynnä ääriolosuhteita. Puolen vuoden ajan heinäkuusta joulukuuhun alueen viljelyspellot, tiet ja kodit tulvivat, minkä jälkeen kylä kärsiiLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global