Tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus


Kansainvälisen rauhanpäivän juhlintaa Etelä-Sudanissa. Kuva: Isaac Billy/YK

Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Kestävän kehityksen tavoitteiden täyttyminen vaatii vahvaa sitoutumista globaaliin yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Virallisen kehitysavun määrä on lisääntynyt 66 prosenttia vuosien 2000 ja 2014 välillä ja konfliktien sekä luonnonkatastrofien aiheuttamat humanitaariset kriisit tarvitsevat yhä enemmän taloudellista tukea. Monet maat tukeutuvat myös viralliseen kehitysapuun maan talouskasvun tehostamiseksi.

Maailman valtiot ovat tällä hetkellä enemmän sidoksissa toisiinsa kuin koskaan aikaisemmin. Teknologian kehittyminen ja tiedon saannin helpottuminen ovat olleet tärkeässä roolissa innovaatioiden ja uusien ideoiden kehittelemisessä. Yhtenäiset poliittiset linjaukset kehitysmaiden velkarahoituksen hallitsemiseksi sekä investointien kohdistaminen vähiten kehittyneisiin maihin ovat oleellisia kestävän kasvun ja kehityksen saavuttamisessa.

Kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät tehostamaan pohjois-etelä- ja etelä-etelä-akselilla tapahtuvaa yhteistyötä tukemalla kansallisia suunnitelmia tavoitteiden täyttymiseksi. Kansainvälisen kaupan edistäminen ja kehittyvien maiden viennin lisääminen tulee olla osa yleismaailmallista, sääntöihin perustuvaa ja oikeudenmukaista kauppaa. Näin saavutetaan reilu, avoin ja kaikkia hyödyttävä järjestelmä.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista 17. on yhteistyö ja kumppanuus. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö.

***

17. tavoitteen alatavoitteet:

Rahoitus:

17.1 Vahvistaa kotimaisten resurssien mobilisointia esimerkiksi kehitysmaille kohdistettavan kansainvälisen tuen kautta, jotta ne voivat kehittää valmiuksiaan verojen ja muiden tuottojen keräämiseen.

17.2 .Kannustaa kehittyneitä maita toteuttamaan täysimääräisesti sitoutumisensa viralliseen kehitysapuun, esimerkiksi monien kehittyneiden maiden sitoutuminen tavoitteeseen siitä, että 0,7 prosentin osuus BKT:stä käytetään viralliseen kehitysapuun (ODA/GNI) kehitysmaille ja 0,15–0,2 prosenttia viralliseen kehitysapuun (ODA/GNI) vähiten kehittyneille maille.

17.3 Mobilisoida lisää rahoitusresursseja kehitysmaihin useista lähteistä.

17.4 Auttaa kehitysmaita saavuttamaan pitkän aikavälin velanhoitokyky koordinoiduilla käytännöillä, joiden tavoitteena on edistää velkarahoitusta, velkahelpotuksia ja velkojen uudelleenjärjestelyä tarpeen mukaan sekä puuttua erittäin velkaantuneiden köyhien maiden ulkoiseen velkaan velkakierreriskin pienentämiseksi.

17.5 Ottaa vähiten kehittyneitä maita varten käyttöön investointien edistämiseen tähtääviä ohjelmia.

Teknologia

17.6 Tehostaa pohjois-etelä- ja etelä-etelä-akselilla tapahtuvaa sekä kolmenvälistä alueellista ja kansainvälistä tieteeseen, teknologiaan ja innovaatioihin liittyvää yhteistyötä ja valmiuksia sekä kehittää tietojen jakamista keskinäisesti sovituin ehdoin, esimerkiksi parantamalla nykyisten mekanismien keskinäistä koordinointia erityisesti YK:n tasolla sekä maailmanlaajuisen teknologiansiirtoa helpottavan mekanismin avulla.

17.7 Edistää ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä, siirtoa ja levittämistä kehitysmaihin suotuisin ehdoin, myös ilman täyttä vastiketta ja etuoikeutetusti, jos näin keskinäisesti sovitaan.

17.8 Ottaa täysimääräisesti käyttöön teknologiapankki sekä tutkimus-, teknologia- ja innovaatiovalmiuksia kehittävä mekanismi vähiten kehittyneille maille vuoteen 2017 mennessä ja lisätä mahdollistavan teknologian, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian, käyttöä.

Valmiuksien kehittäminen

17.9 Tarjota kehitysmaille vahvistettua kansainvälistä apua tehokkaaseen ja kohdistettuun valmiuksien kehittämiseen, jotta kansallisia suunnitelmia kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanemiseksi voidaan tukea esimerkiksi pohjois-etelä- ja etelä-etelä-akselilla tapahtuvan sekä kolmenvälisen yhteistyön kautta.

Kauppa

17.10 Edistää yleismaailmallista, sääntöihin perustuvaa, avointa, syrjimätöntä ja yhdenvertaista monenvälistä Maailman kauppajärjestön alaisuudessa toimivaa kauppaa muun muassa viemällä päätökseen Dohan kehitysohjelman alaiset neuvottelut.

17.11 Lisätä merkittävästi kehitysmaiden vientiä siten, että erityisesti vähiten kehittyneiden maiden osuus maailmanlaajuisesta viennistä voidaan kaksinkertaistaa vuoteen 2020 mennessä.

17.12 Taata vähiten kehittyneille maille viipymättä tulliton ja kiintiötön, pysyvä pääsy markkinoille Maailman kauppajärjestön päätösten mukaisesti esimerkiksi varmistamalla, että vähiten kehittyneistä maista tapahtuvaa tuontia koskevat etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäsäännöt ovat läpinäkyviä ja yksinkertaisia sekä markkinoille pääsyä edistäviä.

Järjestelmän ongelmat
Poliittinen ja institutionaalinen yhtenäisyys

17.13 Parantaa maailmanlaajuista makrotalouden vakautta muun muassa poliittisen koordinoinnin ja johdonmukaisuuden avulla.

17.14 Parantaa kestävää kehitystä koskevan politiikan johdonmukaisuutta.

17.15 Kunnioittaa kunkin maan poliittista liikkumisvaraa ja johtoa köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen tähtäävän politiikan laatimisessa ja toteuttamisessa.

Useiden sidosryhmien kumppanuudet

17.16 Tehostaa kestävän kehityksen globaalia kumppanuutta ja täydentää sitä useiden sidosryhmien kumppanuuksilla, jotka jalkauttavat ja jakavat tietoja, asiantuntemusta, teknologiaa ja rahoitusresursseja kestävän kehityksen tavoitteiden tueksi kaikissa maissa, erityisesti kehitysmaissa.

17.17 Kannustaa ja edistää tehokkaita julkisia, julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välisiä kumppanuuksia niiden oman asiantuntemuksen ja resursointistrategioiden pohjalta.

Tiedot, valvonta ja vastuut

17.18 Tehostaa vuoteen 2020 mennessä tukea kehitysmaiden, mukaan lukien vähiten kehittyneiden maiden ja pienten kehittyvien saarivaltioiden, valmiuksien kehittämiselle siten, että laadukkaiden, ajantasaisten ja luotettavien, tulotason, sukupuolen, iän, rodun, etnisyyden, maahanmuuttaja-aseman, vammaisuuden, maantieteellisen sijainnin ja muiden kansallisissa konteksteissa merkittävien ominaisuuksien perusteella eriytettyjen tietojen saatavuutta voidaan merkittävästi parantaa.

17.19 Kehittää vuoteen 2030 mennessä kestävän kehityksen etenemistä koskevia mittareita bruttokansantuotteen täydennykseksi nykyisten hankkeiden pohjalta sekä tukea tilastointivalmiuksien kehittämistä kehitysmaissa.

Työmme

UNDP:n hätätyöpaikkaohjelman avulla tienatuilla säästöillään Mohammed Alshouthmi osti moottoripyörän ja elättää nyt perheensä moottoripyörätaksikuskina. Kuva: UNDP Jemen
Taloudellinen vaikutusvalta siirtää nuoret kuskin paikalle

Vaikka Mohammed Hamood Alshouthmi on vasta 22-vuotias, on hän perheensä pääasiallinen elättäjä. Jemeniä runteleva konflikti on kuitenkin tehnyt seitsemänhenkisen perheen kulujen kattamisesta entistä vaikeampaa. Kymmenien tuhansienLue lisää 

Kuva: UNDP Etiopia
Biokaasu vie Etiopiaa kohti ympäristöystävällistä kasvua

Etiopian kansallisen uusiutuvan energian laboratoriossa Addis Abebassa asiantuntijaryhmä tarkastelee kiinnostuneena pilottia, joka mahdollistaa biomassan anaerobisen hajottamisen ja metaanin tuottamisen. Laitteen avulla on tarkoitus tuottaa metaania kompostoidustaLue lisää 

Kuva: UNDP
Nuoret kolumbialaiset ylittävät vaikeudet yrittäjyydellä

Kolumbian Tyynenmeren rannikoalue on etuoikeutetussa asemassa luonnonvarojensa ansiosta. Nariñon alueen trooppinen sademetsä on tuhansien uhanalaisten lajien koti ja aluetta nimitetään luonnonsuojelualueeksi. 1990-luvun lopussa alueen rauhakuitenkin järkkyiLue lisää 

Kuva: UNDP Algeria
Naisten poliittinen ura Algeriassa

Satojen kilometrien päästä Algerian pääkaupungista Algerista Djelfan maakunnasta kotoisin oleva Yasmina on koulutukseltaan asianajaja. Naimisiinmenon jälkeen uraansa suunnitellessaan hän huomasi kuinka suurta rohkeutta kotirouvan roolin jättäminenLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global