Tavoite 4: Laadukas koulutus  

Kuva: John Isaac/YK

Tavoitteena taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet

Yleisen peruskoulutuksen saavutettavuudessa on otettu huomattavia edistysaskeleita vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 2015 kehittyvillä alueilla 91 prosenttia lapsista osallistui perusopetukseen ja koulun kesken jättäneiden määrä on miltei puolittunut vuoden 1990 tasosta. Myös lukutaitoisten määrä on kasvanut huimasti ja yhä useampi tyttö aloittaa koulunkäynnin.

Positiivinen muutos on kohdannut myös vastatuulta kehittyvillä alueilla korkean köyhyysasteen, aseellisten konfliktien ja muiden hätätilanteiden takia. Länsi-Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa käynnissä olevat konfliktit ovat lisänneet koulun kesken jättävien lapsien määrää, mikä on huolestuttava kehityssuunta. Vaikka Saharan eteläpuolisen Afrikan maat osoittivat yhdessä kehittyvistä alueista suurinta edistystä perusasteen opetukseen osallistuvien määrässä – vuonna 1990 52 prosenttia lapsista kävi koulua ja vuonna 2012 määrä oli noussut 78 prosenttiin – huomattavia eroja eri ryhmien välillä esiintyy edelleen. Köyhimpien perheiden lapset jäävät neljä kertaa todennäköisemmin ilman koulunkäyntimahdollisuuksia kuin rikkaiden perheiden lapset, ja alueelliset erot kaupunkien ja maaseutujen välillä ovat yhä suuria.

Koulutus on yksi vahvimmista ja tehokkaimmista keinoista kestävän kehityksen saavuttamiseksi, ja siksi tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen takaaminen kaikille on tärkeää. Neljäs kestävän kehityksen tavoite pyrkii siihen, että vuoteen 2030 mennessä kaikki tytöt ja pojat suorittaisivat ilmaisen perus- ja keskiasteen koulutuksen. Tavoite pyrkii myös tarjoamaan kaikille mahdollisuuden edulliseen ammatilliseen koulutukseen ja poistamaan sukupuolen ja varallisuuden aiheuttaman eriarvoisuuden, jotta kaikilla olisi mahdollisuus laadukkaaseen korkeakoulutukseen.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista neljäs on laadukkaan koulutuksen edistäminen. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö. 

***

Neljännen tavoitteen alatavoitteet:

4.1 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki saavat päätökseen ilmaisen, tasa-arvoisen ja laadukkaan perus- ja keskiasteen koulutuksen, joka johtaa olennaisiin ja tehokkaisiin oppimistuloksiin.

4.2 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus laadukkaaseen varhaislapsuuden kehitykseen ja hoitoon sekä perusasteen koulutukseen valmistavaan esiopetukseen.

4.3 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus edulliseen ja laadukkaaseen tekniseen, ammatilliseen ja kolmannen asteen koulutukseen korkea-asteen koulutus mukaan lukien.

4.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi niiden nuorten ja aikuisten määrää, joilla on työllistymiseen, säällisiin työpaikkoihin ja yrittäjyyteen tarvittavat taidot, kuten tekninen ja ammatillinen osaaminen.

4.5 Poistaa vuoteen 2030 mennessä sukupuolten eriarvoisuus koulutuksessa ja varmistaa heikossa asemassa oleville, kuten vammaisille, alkuperäiskansoille ja huono-osaisille lapsille, yhtäläinen mahdollisuus kaiken tasoiseen koulutukseen ja ammatilliseen valmennukseen.

4.6 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki nuoret ja merkittävä osa aikuisista ovat luku- ja laskutaitoisia.

4.7 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämistä, maailmankansalaisuutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta.

4.a Rakentaa ja uudistaa lapset, vammaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon huomioon ottavia koululaitoksia sekä tarjota turvallisia, väkivallattomia, osallistavia ja tehokkaita oppimisympäristöjä kaikille.

4.b Lisätä vuoteen 2020 mennessä merkittävästi kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden, pienten kehittyvien saarivaltioiden ja Afrikan maiden saatavilla olevia stipendejä, joiden turvin voidaan hakeutua korkeamman asteen koulutukseen, esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen sekä tieto- ja viestintäteknologian, tekniikan, konerakennuksen ja tieteen koulutusohjelmiin kehittyneissä maissa ja muissa kehittyvissä maissa.

4.c Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi pätevien opettajien tarjontaa kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa, esimerkiksi kansainvälisen opettajankoulutusta koskevan yhteistyön avulla.

Työmme

Kuva: UNDP Sudan
Luokkahuoneet rakentavat rauhaa Sudanissa

Mazmoomin kylässä, Sennarin osavaltiossa, ilmapiiri pysyy yhä kireänä, mutta pientä kehitystä on havaittavissa. Tämä yleensä rauhallinen kylä Kaakkois-Sudanissa oli konfliktin näyttämö  vuonna 2012, kun monet maanviljelijätLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global