Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio


Kuva: UNICEF Intia

Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille

Vedenpuute vaikuttaa yli 40 prosenttiin maailman väestöstä, ja luvun odotetaan nousevan entisestään ilmastonmuutoksesta aiheutuvan maapallon keskilämpötilan kohoamisen takia. Vaikka vuodesta 1990 lähtien 2,1 miljardia ihmistä on saanut käyttöönsä aikaisempaa tehokkaamman jätevesihuollon, jokaista maanosaa vaivaa edelleen puute riittävästä ja turvallisesta juomavedestä.

Vuonna 2011 41 maata kärsi veden puutteesta. Kymmenen näistä maista on kuluttanut uusiutuvat vesivaransa miltei loppuun ja joutuu tämän takia turvautumaan epätavanomaisiin veden lähteisiin, kuten tuontiveteen. Lisääntyvä kuivuus ja  aavikoituminen pahentavat tilannetta entisestään. On ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä vähintään yksi neljästä ihmisestä kärsii jatkuvasta veden puutteesta.

Turvallisen ja edullisen juomaveden saatavuuden turvaaminen kaikille vuoteen 2030 mennessä vaatii investointeja infrastruktuuriin, riittävää jätevesihuoltoa ja hygienian edistämistä. Vesistöihin liittyvien ekosysteemien, kuten metsien, vuorien, kosteikkojen ja jokien, suojelu on oleellista vedenpuutteen lieventämiseksi. Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan veden tehokkaamman käytön edistämiseksi sekä vedenkäyttöteknologioiden kehittämiseksi.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista kuudes on puhtaan veden ja sanitaation takaaminen kaikille. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö.

***

Kuudennen tavoitteen alatavoitteet:

6.1     Varmistaa vuoteen 2030 mennessä turvallisen ja edullisen juomaveden saatavuus kaikille.

6.2     Taata vuoteen 2030 mennessä riittävä ja yhtäläinen sanitaatio ja hygienia kaikille ja lopettaa avokäymälät kiinnittäen erityistä huomiota naisten ja tyttöjen sekä huono-osaisten tarpeisiin.

6.3     Parantaa vuoteen 2030 mennessä veden laatua vähentämällä saastumista, lopettamalla kaatopaikat ja minimoimalla vaarallisten kemikaalien ja materiaalien päästöt, puolittamalla käsittelemättömän jäteveden määrä ja lisäämällä merkittävästi maailmanlaajuista kierrätystä ja turvallista uudelleenkäyttöä.

6.4     Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vedenkäytön tehokkuutta kaikilla sektoreilla, varmistaa kestävä vedenotto ja makean veden riittävyys vesipulan ehkäisemiseksi sekä vähentää merkittävästi vesipulasta kärsivien määrää.

6.5     Toteuttaa vuoteen 2030 mennessä integroitu vesivarojen hallinta kaikilla tasoilla esimerkiksi valtioiden välisellä yhteistyöllä tarpeen mukaan.

6.6     Suojella ja ennallistaa vuoteen 2020 mennessä vesistöihin liittyviä ekosysteemejä, kuten vuoria, metsiä, kosteikkoja, jokia, pohjavesiä ja järviä.

6.a     Laajentaa vuoteen 2030 mennessä kansainvälistä yhteistyötä ja valmiuksien kehittämiseen liittyvää tukea kehitysmaille veteen ja sanitaatioon liittyvissä toimenpiteissä ja ohjelmissa, jotka koskevat esimerkiksi veden talteenottoa, suolanpoistoa, vedenkulutuksen tehostamista, jätevesien käsittelyä sekä kierrätys- ja uudelleenkäyttöteknologioita.

6.b     Tukea ja vahvistaa paikallisyhteisöjen osallistumista vesistöjen ja sanitaation hallinnan kehittämiseen.

Työmme

Kuva: UNDP Swazimaa
Swazimaa vastaa kuivuvien jokien ongelmaan hiekkapadoilla

Lowveld, Swazimaa - Viimeisen sadan vuoden ajan Lugulo-joki on mahdollistanut elämän ja maanviljelyn rannoillaan. ”Hyödynnämme virtaa lukuisiin tarkoituksiin”, sanoo Musa Sibande, kylänvanhin sekä vesikomitean puheenjohtaja. ”Lugulo-jokiLue lisää 

Kuva: UNDP Jemen
Sumuverhojen läpi kestävään vedentuotantoon

Manakhah on vuoristoilla sijaitseva maaseutualue, jossa hajanainen asutus levittäytyy pitkin syrjäisiä ylänköjä. Alueella asuvien ainoa luonnon vesilähde on sade. Parhainakin sadeaikoina vedestä on ollut pulaa, muttaLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global