YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2012

02 heinä 2012

image

Talouskriisi ei saa vaarantaa jatkuvaa edistymistä köyhyyden vastaisessa taistelussa

New York, 2. heinäkuuta 2012: Kolme keskeistä tavoitetta on YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportin (Millennium Development Goals Report 2012) mukaan saavutettu jo kolme vuotta ennen vuoden 2015 määräaikaa – köyhyys on puolitettu  ja slummeissa asuvien elinolosuhteet sekä puhtaan veden saatavuus on parantunut. Nykyään myös yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun.

Raportin esipuheessa Ban Ki-moon toteaa, että edellytyksenä kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, on kahdeksannen tavoitteen toteuttaminen, eli globaalien kumppanuuksien luominen kehitykselle: ”Nykyisen talouskriisin, joka koettelee suurta osaa  kehittyneistä maista, ei saa antaa jarruttaa positiivista edistystä tai aiheuttaa kielteistä kehitystä. Rakentakaamme onnistumisille, jotka olemme saaneet aikaan tähän mennessä ja älkäämme luovuttako ennen kuin kaikki vuosituhattavoitteet on saavutettu”, YK:n pääsihteeri kirjoittaa.

Edistyminen

Raportti näyttää, että äärimmäinen köyhyys on vähentynyt kaikilla alueilla. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun köyhyystrendien mittaaminen aloitettiin sekä äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä että köyhien osuus väestöstä ovat molemmat vähentyneet. Tämä koskee jopa Saharan eteläpuolista Afrikkaa, missä köyhyylukemat ovat suurimmat. Alustavat laskelmat osoittavat, että se osuus ihmisistä jotka yrittivät elää alle 1,25 dollarilla päivässä laski jo vuonna 2010 alle puoleen vuoden 1990 tasosta. Tämä tarkoittaa että ensimmäinen vuosituhattavoite – äärimmäisen köyhyyden osuuden puolittaminen  vuoteen 2015 mennessä – on jo saavutettu maailmanlaajuisesti.  Nälkä on kuitenkin yhä maailmanlaajuinen ongelma. Edelleen noin 900 miljoonaa ihmistä menee joka ilta nukkumaan nälkäisenä. Tämä on suoraa seurausta viime vuosien globaaleista kriiseistä ja elintarvikkeiden hinnan noususta.

Puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien osuus on myös puolittunut. Vuosien 1990 ja 2010 välillä puhtaan juomaveden saannin mahdollistavista riittävistä vesilähteistä on päässyt nauttimaan yli 2 miljardia ihmistä (engl. impoved watersources, esimerkiksi vesijohtovesi ja suojellut lähteet). Tämä merkitsee nousua 76 prosentista (vuonna 1990) 89 prosenttiin (vuonna 2010)  parannettujen vesilähteiden käyttäjämäärissä.

Edistystä on tapahtunut myös slummeissa asuvien elinolosuhteiden parantamisessa. Slummeissa asuvien prosenttiosuus kaupunkiväestöstä on vähentynyt 39 prosentista 33 prosenttiin vuosien 2000 ja 2012 välisenä aikana. Parempaan juomaveteen, sanitaatiomahdollisuuksiin ja/tai asumismahdollisuuksiin on päässyt  käsiksi yli 200 miljoonaa slummiasukasta. Tämä osatavoite on siis saavutettu  reilusti ennen vuoden 2020 määräaikaa, mutta samalla on huomattava että kaupungistumisen seurauksena slummeissa asuvien määrä on noussut – 650 miljoonasta (vuonna 1990) nykyiseen 863 miljoonaan.

Lisäksi vuoden 2012 raportti osoittaa, että maailma on saavuttanut uuden virstanpylvään: yhdenvertaisuuden tyttöjen ja poikien määrissä peruskoulussa. Kansallisten ja kansainvälisten ponnistelujen tuloksena yhdeksän kymmenestä lapsesta käy peruskoulua. Suuntaus on voimistunut erityisesti vuodesta 2000 lähtien ja tytöt ovat hyötyneet eniten investoinneista koulutukseen. Vuonna 2010 97 tyttöä 100 poikaa kohden aloitti peruskoulun, verrattuna vuoteen 1999 kun 91 tyttöä sataa poikaa kohden ilmoittautui kouluun. Raportin mukaan peruskoulussa kirjoilla olevien lasten osuus on lisääntunyt huomattavasti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa – 58 prosentista 76 prosenttiin vuosien 1999-2010 välisenä aikana – huolimatta siitä, että alueen peruskouluikäisten lasten osuus väestöstä on ollut kasvussa.

Vuonna 2010 saavutettiin kaikkien aikojen suurin lisäys HIV/AIDS -tartuntojen hoidossa. Yli 1,4 miljoonaa ihmistä hakeutui hoitoon vuoden 2009 joulukuusta lähtien. Yhteensä 6,5 miljoonaa ihmistä kehitysmaissa sai antiretroviraalilääkitystä HIV/AIDS -tartuntoihin vuoden 2010 lopulla.

"Nämä tulokset ovat vähentäneet inhimillisiä kärsimyksiä valtavasti ja ne ovat selkeä osoitus vuosituhattavoitteiden edustaman lähestymistavan toimivuudesta”, pääsihteeri Ban Ki-moon totesi. ”Mutta ne eivät ole syy ottaa rennosti. Edistysaskeleista huolimatta kohdattavana on suuria haasteita. Ennusteet vuodelle 2015 osoittavat, että yli 600 miljoonaa ihmistä maailmassa tulee edelleen olemaan vailla puhdasta juomavettä, lähes miljardi ihmistä yrittää selvitä alle 1,25 dollarilla päivässä, aivan liian monet äidit tulevat kuolemaan synnytyksissä ja lapset tulevat kuolemaan ehkäistävissä ja hoidettavissa oleviin sairauksiin. Puutteellinen sanitaatio heikentää edistystä terveyden ja ravitsemuksen saralla. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöt tulevat edelleen olemaan uhka ihmisille ja ekosysteemeille.”

Jatkuva epätasa-arvoisuus

Raportti  huomauttaa, että jatkuva epätasa-arvoisuus jarruttaa kehitystä. Olemme saavuttaneet suuria parannuksia, mutta ne jakautuvat epätasaisesti alueiden ja maiden sisällä sekä välillä. Sukupuolten välillä on myös edelleen suurta epätasa-arvoa ja naiset kärsivät syrjinnästä suhteessa omaisuuteen ja poliittiseen osallistumiseen sekä koulutukseen ja työhön pääsyyn. Myönteinen kehitys vuotta 2015 kohti sekä vuoden 2015 jälkeen riippuu pitkälti siitä kuinka suhtaudumme näihin haasteisiin.


Mahdollisuus saavuttaa enemmän ja muotoilla tulevaisuuden tavoitteet

Vaikka raportti suhtautuu myönteisesti saavutettuihin onnistumisiin, se varoittaa että vuoden 2015 määräaika lähestyy nopeasti ja saavuttaaksemme keskeneräiset tavoitteet hallitusten, kansainvälisen yhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin tulee tehostaa työpanoksiaan.

”Vuosituhattavoitteiden parissa tehty työ on opettanut meille paljon – esimerkiksi että meidän tulee keskittyä vähentämään kasvavaa kuilua hyvä- ja huono-osaisten välillä. Suuria koyhyyskeskittymiä löytyy myös keskituloisista maista kuten Kiinasta ja Intiasta. Näemme myös, että ympäristöön ja ilmastoon liittyvät haasteet kasvavat ja ne saattavat heikentää entisestään edistymistä taistelussa köyhyyttä ja nälkää vastaan. Sosiaaliseen epätasa-arvoon ja kestävään kehitykseen liittyville kysymyksille on annettava enemmän tilaa myös vuoden 2015 jälkeisessä kehitysagendassa”, YK:n kehitysohjelma UNDP:n kehityspoliittisen osaston johtaja  Olav Kjørven huomautti tänään keskustelutilaisuudessa Ruotsissa.

Keskustelu seuraavasta maailmanlaajuisesta kehitysohjelmasta on täydessä vauhdissa, kun määraikaan, vuoteen 2015 on enää aikaa kolme vuotta. Rio -konferenssissa aiemmin kesällä sovittiin kestävän kehityksen tavoitteiden luomisesta (Sustainable Development Goals) vuoden 2015 jälkeen. Ajatuksena on, että uusien tavoitteiden tulisi rakentua vuosituhattavoitteiden pohjalle ja heijastaa entistä voimakkaammin kaikkia kolmea kestävän kehityksen osa-aluetta – eli sen taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia ulottuvuuksia.

Vuosituhattavoitteet ja raportissa mainittuja edistysaskelia:

1. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen
Äärimmäinen köyhyys on puolittunut  vuoteen 1990 verrattuna, ja alle 1,25 dollarilla päivässä elävien osuus on pudonnut 47 prosentista 24 prosenttiin.

2. Peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille lapsille
Yhdeksän kymmenestä lapsesta aloittaa peruskoulun ja 90 prosenttia kouluun kirjautuneista suorittaa koulun loppuun.  Suuria edistysaskeleita on tehty Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, jossa peruskoulussa kirjoilla olevien lasten osuus on noussut 58 prosentista 76 prosenttiin vuosien 1999 ja 2010 välisenä aikana.

3. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen
Tavoite sukupuolten välisestä tasa-arvosta kouluissa on toteutunut – tänä päivänä lähes yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. Naisten osuus kansanedustajista on kasvanut, mutta silti yli 80 prosenttia maailman kansanedustajista on miehiä.

4. Lapsikuolleisuuden vähentäminen
Alle viisivuotiaina kuolleiden lasten määrä on pienentynyt yli 12 miljoonasta (vuonna 1990) 7,6 miljoonaan (vuonna 2010). Tämä tarkoittaa, että yli 13 000 lapsikuolemaan vähemmän päivittäin vuonna 2010 verrattuna vuoteen 1990.

5. Odottavien äitien terveyden parantaminen ja äitiyskuolleisuuden vähentäminen
Äitiyskuolleisuus on lähes puolittunut vuodesta 1990, mutta se on silti kaukana tavoitteesta. Riski kuolla synnytykseen on 15 kertaa suurempi kehitysmaissa kuin kehittyneissä maissa.

6. HIV/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja muiden tautien vastainen taistelu
HIV/AIDS –tartuntaan käytettävän antiretroviaalilääkityksen saatavuus on parantunut, mikä tarkoittaa että yhä harvemmat ihmiset menehtyvät tautiin. Taudin levitessä edelleen suhteellisen nopeasti, HIV -tartunnan kanssa elävien määrä ei kuitenkaan ole koskaan ollut suurempi: 34 miljoonaa. Malariaan liittyvät kuolemat ovat vähentyneet 25 prosenttia vuodesta 1990 ja tuberkuloosi  on vähenemässä.

7. Ympäristön kestävän kehityksen varmistaminen
Vesihuoltoa ja puhtaan veden saatavuuttta koskeva välitavoite on saavutettu. Vuoden 1990 jälkeen puhtaan juomaveden saannin mahdollistavista  riittävistä vesilähteistä (engl. improved water sources) – esimerkiksi vesijohtovedestä ja suojelluista lähteistä – on päässyt nauttimaan 2 miljardia ihmistä. 2,5 miljardilta ihmiseltä puuttuu kuitenkin edelleen kunnolliset sanitaatiomahdollisuudet. Kasvihuonekaasupäästöt jatkavat kasvamistaan ja ovat tänä päivänä lähes 40 prosenttia korkeammat kuin vuonna 1990.

8. Globaalin kumppanuuden luominen kehitykselle
Vain viisi maata on yltänyt tavoitteeseen käyttää vähintään 0,7 prosenttia bruttokansantulosta kehitysapuun – Hollanti, Luxemburg, Norja, Ruotsi ja Tanska. Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen osuus laski vuosien 2010 ja 2011 välillä 0,55 prosentista 0,52 prosenttiin bruttokansantulosta (OECD/DAC). Kansainvälinen kehitysapu on myös laskenut ensimmäistä yli kymmeneen vuoteen. Kehitysmaiden velkataakka on sitä vastoin pienentynyt ja niiden osuus  maailmankaupasta on kasvanut, vaikka niin sanottujen Doha -neuvotteluiden sisällä (Doha Round) ei onnistuttu sopimaan paremmista kaupankäynnin ehdoista köyhille maille.

Löydät raportin kokonaisuudessaan (englanniksi): täältä.

YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti (The Millennium Development Goals Report) on vuosittainen arvio alueellisesta kehityksestä kohti näitä kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta. YK:n talous- ja sosiaaliosaston (UN Department of Economic and Social Affairs) tuottama raportti koostuu kattavimmasta ja ajankohtaisimmasta tiedosta, joka on kerätty yli 25 YK:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden toimesta.
Kaikki raportin tekoon käytetty materiaali on saatavilla osoitteesta http://mdgs.un.org. Lisätietoja ja lehdistömateriaalia löydät osoitteesta: www.un.org/millenniumgoals.Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

UNDP:n Pohjoismaiden toimisto:
Viestintäjohtaja Trygve Ølfarnes, , email: trygve.olfarnes(a)undp.org, +47 22 12 16 13

New York:
UN Department of Public Information (DPI), Newton Kanhema, email: kanhema(at)un.org, +1 212-963-5602