Inhimillisen kehityksen raportti 2015 - Yhteys työn ja inhimillisen kehityksen välillä

9.2.2015

Työ itsessään, enemmän kuin palkkatyö tai työllisyys, on merkityksellinen käsite inhimillisen kehityksen kannalta. Palkkatyö on kapea käsite, joka sisältää ennaltamääritettyjä ja aikaan sidottuja tehtäviä kehikossa, joissa työvoima on panos ja syntynyt hyödyke on tulos. Tämä ei pidä sisällään luovaa työtä, palkatta tehtävää hoitotyötä tai vapaaehtoistyöhön. Työ on näin ollen laajempi käsite, joka kattaa palkkatyön, mutta myös yllä mainitut muut työn muodot, jotka ovat merkittäviä inhimilliselle kehitykselle.

Työ vapauttaa inhimillisen potentiaalin, luovuuden ja innovaatiot sekä vahvistaa itseluottamusta. Se on ensisijaisen tärkeää tuotteliaan, merkityksellisen ja arvokkaaksi koetun elämän kannalta. Se mahdollistaa elannon tienaamisen ja yhteiskunnan toimintaan osallistumisen sekä tarjoaa turvallisuutta ja vahvistaa omanarvontunnetta ja on näin ollen olennainen osa inhimillistä kehitystä.

Mutta on tärkeää tunnistaa, ettei työn ja inhimillisen kehityksen välillä ole automaattisesti yhteyttä ja ettei kaikenlainen työ lisää inhimillistä kehitystä. Epäinhimillinen työ, erityisesti naisten ja lasten riisto, anastaa ihmisiltä heille kuuluvan osan, oikeudet ja itsekunnioituksen. Myöskään vaarallinen työ ilman turvatoimia, työntekijöiden oikeuksia tai sosiaaliturvaa ei edistä inhimillistä kehitystä.

Vielä tärkempää ymmärtää on ymmärtää, että työn luonne ja menettelytavat ovat muuttuneet ja kehittyneet ajan myötä. Työn käsite kolmenkymmenen vuoden takaa ei enää pidä paikkaansa ja työ määritellään nykyään eri tavalla. Jotkut näistä muutoksista voivat vaikuttaa positiivisesti moniin inhimillisen kehityksen ulottuvuuksiin, toiset puolestaan kielteisesti.

Näiden muutosten yhteydessä on tullut aika tarkastella uudestaan työtä kaikissa ulottuvuuksissaan inhimillisen kehityksen linssien läpi. Näin ollen vuoden 2015 Inhimillisen kehityksen raportti rakentuu työn ja inhimillisen kehityksen teemojen ympärille. Raportti, joka julkaistaan marraskuussa 2015, keskittyy tähän perustavanlaatuiseen kysymykseen – Miten työ voi edistää inhimillistä kehitystä?

Tämän laajemman näkökulman puitteissa, vuoden 2015 raportti keskittyy seuraaviin viiteen aiheeseen:

  • Työn ja inhimillisen kehityksen yhteyden uudelleenarviointi sen luontaisesti positiivisten vaikutusten kautta: työ tarjoaa elinkeinoja, tuloja, keinon osallistua ja olla yhteydessä muihin, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä inhimillistä omanarvontuntoa. Toisaalta myös haitallisen yhteyden huomioiminen: lapsityövoima, ihmiskauppa ym.
  • Työn uusien muotojen tarkastelu: Käsitys työstä ja menettelytavat ovat muuttuneet. Miten tämä vaikuttaa inhimilliseen kehitykseen?
  • Hoivatyön arvon ja sen vaikutusten tunnistaminen inhimillisen kehityksen kannalta.
  • Kestävän työnteon käsitteen sisällyttäminen tuleviin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä sisältää mm. vihreiden ja hiilipäästöiltään pienten työpaikkojen arvon ympäristölle.
  • Sellaisten työtä koskevien poliittisten päätösten suosittaminen, jotka edistävät inhimillistä kehitystä.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global