Avoin ja kaikki huomioiva lähestymistapa pohjana Agenda 2030 rakentumiselle

19.7.2016

Kuva: Isaac Billy

Vuonna 2010 vuosituhattavoitteita käsitelleessä huippukokouksessa monet YK:n jäsenvaltiot pyysivät pääsihteeri Ban Ki-Moonia aloittamaan konsultaatioprojektin uuden kehitysagendan muodostamiseksi, sillä vuosituhattavoitteiden aikaraja oli umpeutumassa. Uudesta agendasta haluttiin muodostaa laajempi ja kunnianhimoisempi, jotta se ottaisi paremmin huomioon aikamme globaalit haasteet. Tämän tuloksena syntyi Agenda 2030 ja 17 kestävän kehityksen tavoitetta

YK:n kehitysohjelma UNDP aloitti yhteistyössä muiden YK:n kehitysryhmän toimijoiden kanssa valmistelut uuden agendan muodostamiseksi. Tavoitteena oli käydä entistä avoimempia ja kaikkia huomioivia keskusteluja noudattaen näin YK:n periaatteita ja arvoja. 

Lopullisen Agenda 2030 muodostuminen on ollut pitkä projekti, josta teetetty arviointi Building the Post-2015 Development Agenda: Open and Inclusive Consultations on nyt julkaistu. Ottaen huomioon projektin ennennäkemättömän luonteen ja laajuuden, sen arviointityölle asetettiin kaksi päätavoitetta:

  1. Osoittaa tämän laajan globaalin konsultaatioprojektin tärkeä merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden muodostamiselle 
  2. Ottaa oppia tästä laajasta konsultaatiprojektista tulevaan poliittiseen suunnitteluun

Projektin loppuun mennessä oli suoritettu miltei 100 kansallista konsultaatiota, 11 temaattista konsultaatiota sekä kuusi globaalia konsultaatiota agendan toimeenpanosta 10 maassa. Lisäksi projekti aloitti ”Minun maailma” -kyselyn, johon vastasi miltei 10 miljoonaa ihmistä. Konsultaatiot vaikuttivat laajan agendan muodostumisen lisäksi erityisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin 10 (eriarvoisuuden vähentäminen) ja 16 (rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto).

Projektin arviointi nostaa esiin avoimen ja kaikille mahdollisen osallistumisen tärkeyden lopullisen Agenda 2030 muotoutumisen kannalta. Projekti saa kiitosta siitä, että se on mahdollistanut yhteistyön jäsenvaltioiden, kansalaisyhteiskunnan sekä muiden sidosryhmien välillä. Projektin innovaatiokyky arvioitiin myös korkealle sen ennenkuulumattoman laajuuden, kunnianhimon ja läpinäkyvyyden perusteella. Tehokas innovaatiotyö on jatkunut myös projektin jälkeen sekä kansallisella että globaalilla tasolla. 

Arviointi nostaa esille myös UNDP:n johtavan roolin projektin toteuttamisessa. Erityisesti tilanteen kokonaiskuvan muodostaminen, resurssien lisääminen sekä projektin täytäntöönpanojärjestelmät saavat kiitosta. Nämä toimet mahdollistivat YK-järjestöjen vahvat pyrkimykset uuden agendan rakentamiselle. 

Projekti sai liikkeelle ennennäkemättömän määrän sidosryhmiä useilta eri aloilta. Arvioinnin mukaan projektin kaikki huomioiva lähestymistapa edisti jäsenvaltioiden sitoutumista Agenda 2030 rakentamiseen. Projekti myös lisäsi ymmärrystä siitä, että tämän hetken globaalit haasteet koskevat kaikkia ja että ratkaisevassa asemassa kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö. 

Toisin sanoen, tämä projekti on näyttänyt vahvistavan sitä olettamusta, että avoin ja kaikki huomioon ottava lähestymistapa auttaa edistämään universaalin sopimuksen saamista maailmanlaajuisesti toteutettavaksi. Arvioinnin mukaan tästä seuraava haaste on kuitenkin laajan yhteisymmärryksen säilyttäminen siitä, että jokainen jäsenvaltio käynnistäisi Agenda 2030 toimeenpanon kansallisessa päätöksenteossaan. 
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global