Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi kansallista päätöksentekoa

22.7.2016

Kuva: UNDG

YK:n jäsenvaltiot kokoontuivat New Yorkissa 11.-20. heinäkuuta kestävän kehityksen korkean tason poliittiseen foorumiin. 22 maata, joiden joukossa oli myös Suomi, raportoi vapaaehtoisesti kestävän kehityksen tavoitteidensa kansallisesta toteutumisesta. Suomen raportissa korostetaan moniuloitteisen yhteistyön merkitystä ja jokaisen yhteiskunnan sektorin osallistumista, jotta kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan. Raportin mukaan seikat, joihin Suomen tulee seuraavien 15 vuoden aikana erityisesti keskittyä liittyvät ympäristöön, talouteen ja työllisyyteen.

UNDP:n apulaispääjohtaja Magdy Martínez-Solimán listasi The Huffington Postissa foorumin jälkeen viisi keskeistä elementtiä, joita kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii.

***

Kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda 2030 tulevat ohjaamaan kansainvälisen yhteisön päätöksentekoa seuraavien 15 vuoden ajan. Uusi kehitysohjelma pyrkii varmistamaan kaikkien vaurauden ja hyvinvoinnin sekä vastaamaan aikamme ympäristöongelmiin, erityisesti ilmastonmuutokseen.

Vuoden 2015 syyskuun huippukokousta ja Agenda 2030 allekirjoittamista seuraten maailman valtiot ovat nyt kääntäneet huomionsa tavoitteiden konkreettiseen toteuttamiseen. Vuosituhattavoitteilla aloitettu työ on osoittanut, että tavoitteiden täyttymiseksi tarvitaan poliittista johtajuutta, tehokasta ja kaikkia huomioivaa päätöksentekoa, kansallista ja globaalia yhteistyötä sekä paikallistason sitoutumista. Näin tavoitteet hyödyttävät kaikkia: lapsia, nuoria, naisia ja miehiä, köyhiä ja rikkaita kaikkialla, isoja ja pieniä valtioita, saari- ja sisämaavaltioita, vakaita ja epävakaita valtioita sekä katastrofialttiita alueita.  

Kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttaminen vaatii uusia, rohkeita lähestymistapoja. Seuraavat viisi osa-aluetta ovat erityisesti avainasemassa:

Kansallinen vastuu ja johtajuus
Jos SDG:t otetaan osaksi kansallista politiista suunnittelua ja päätöksentekoa ja jos tavoitteiden toteutusmekanismeja vahvistetaan, niillä on hyvät mahdollisuudet toteutua. 

Koko hallintoa kattava lähestymistapa
SDG:t kytkeytyvät toisiinsa – yhden tavoitteen toteutuminen edesauttaa myös muiden tavoitteiden toteutumista. Yhden ministeriön päätös infrastruktuurin kehittämisestä voi vaikuuttaa positiivisesti tai negatiivisesti muiden ministeriöiden ja hallituksen hankkeisiin, kuten esimerkiksi palveluiden saatavuuteen ja markkinoiden sijoittumiseen. Poliittisten päätöksentekijöiden ja kehittämisaloitteiden yhdistäminen on oleellisessa roolissa. 

Laaja yhteistyö 
Hallituksen sitoutuminen on tärkeää, mutta se ei yksin riitä - kansalaisten, yhteisön ja kansalaisjärjestöjen on osallistuttava aktiivisesti. Tapa, jolla yritykset tekevät liiketoimintaa vaikuttaa myös suuresti siihen, tavoittaako kehitys kaikkia kestävällä tavalla. Tiede- ja tutkimusyhteisön tulee osaltaan auttaa uusien innovaatioiden luomisessa ja kehityksen mittaamisessa. Median täytyy toimia tavoitteiden sanansaattajana ja tuoda esiin onnistuneita kehitystarinoita, tai vaihtoehtoisesti osoittaa niitä osa-alueita, joilta kehitys vielä uupuu. 

Taloudelliset resurssit
Tavoitteiden täyttyminen vaatii kaikkia mahdollisia taloudellisia resursseja - kansallisia ja kansainvälisiä, julkisia ja yksityisiä, ympäristöllisiä ja kehityksellisiä. Rahoitustarve on tällä hetkellä suurempi, kuin käytössä olevat resurssit ja sitoutuminen tämän kuilun kaventamiseen. Kestävän kehityksen toteutumiseksi tarvitaan uutta rahoitusta. 

Kokemusten jakaminen ja uusien asioiden oppiminen
Maiden välinen tiivis yhteistyö luo uusia ideoita, lisää tietotaitoa sekä edistää teknologian kehitystä ja investointeja. Tämä on eduksi sekä kehittyneille että kehittyville valtioille. 

Agenda 2030 allekirjoittamisen jälkeen jäsenvaltiot ovat pyytäneet YK-järjestöiltä tehostettua tukea agendan toimeenpanemiseksi. Valtioiden hallitukset ovat kääntyneet YK:n puoleen varmistaen, ettei ketään jätetä kansallisten neuvotteluiden ulkopuolelle ja saaden tukea kehityksen raportointiin.

Tukeakseen tehokkaammin jäsenvaltioiden SDG- toimeenpanoa, YK:n kehitysohjelma UNDP kehitti vuonna 2015 MAPS- menettelytavan, jolla pyritään valtavirtaistamaan, tehostamaan ja antamaan poliittista tukea tavoitteiden toimeenpanemiseksi. Menettelytapaa edistetään tällä hetkellä kansallisella tasolla YK:n maatiimien toimesta. MAPS:n avulla YK tukee jäsenvaltioita globaalin agendan kansallisessa toimeenpanossa, kehityksen esteiden poistamisessa ja tarjoamalla poliittista asiantuntijuutta läpi YK-järjestelmän. 

11.-20. heinäkuuta järjestetty kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi (HLPF) tarjosi jäsenmaille ensimmäisen mahdollisuuden raportoida vapaaehtoisesti kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta kansallisella tasolla. YK:n maatiimit ovat tähän mennessä tukeneet jo 15 jäsenvaltiota, jotka muiden vapaaehtoisten joukossa esittelivät kansalliset raporttinsa New Yorkissa. Tiivis yhteistyö YK:n maatiimien ja jäsenvaltioiden välillä jatkuu edelleen agenda 2030 kansallisen toimeenpanon edistämiseksi. 

Foorumin yhteydessä YK:n kehitysryhmä UNDG julkaisi The Sustainable Development Goals are Coming to Life: Stories of Country Implementation and UN Support -raportin, jossa esitellään 16 valtion esimerkit agenda 2030 kansallisesta toimeenpanosta. Nämä esimerkit antavat arvokasta tietoa myös muille jäsenvaltoille, sillä kokemuksien vertailu ja keskinäinen oppiminen ovat oleellisia kestävän kehityksen tavoitteiden täyttymiseksi.
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global