Arabimaiden inhimillisen kehityksen raportti 2016:

Keskiössä nuorten tulevaisuudenmahdollisuudet

30.11.2016

15-29 -vuotiaiden osuus koko alueen väestöstä on noin 30 prosenttia. UNDP photo

Arabimaat voivat ottaa kehityksessä huomattavan askeleen eteenpäin ja pönkittää yhteiskuntien vakautta, jos päätöksenteon keskiöön otetaan nuoren väestön hyvinvointi, voimavarat, itsemääräämisoikeus ja aktiivinen kansalaisuus, summaa juuri julkaistu arabimaiden inhimillisen kehityksen raportti.

”Kansannousujen aalto, joka on pyyhkäissyt arabialueen ylitse vuoden 2011 jälkeen, on osoittanut, mitä seurauksia sillä on, että nuoriin suhtaudutaan passiivisena kansanosana”, sanoo Sophie de Caen, virkaa tekevä UNDP:n arabimaiden aluetoimiston johtaja.

“Nuoret ovat paremmin koulutettuja kuin koskaan ja vahvasti yhteydessä toisiinsa ja muuhun maailmaan. Tämä tarjoaa huikeita mahdollisuuksia, jos heidän tulevaisuudennäkymiinsä investoidaan nyt.”

Nuorten osuus alueen väestöstä ei ole koskaan ollut niin suuri kuin nyt; noin 30 prosenttia koko väestöstä on 15–29 -vuotiaita. Heidän merkityksensä on valtava tulevina vuosikymmeninä.

Inhimillisen kehityksen vauhti on hidastunut
Globaali finanssikriisi 2008–2009 yhdistettynä yhteiskunnalliseen epävarmuuteen vuodesta 2011 lähtien on vaikuttanut negatiivisesti alueen inhimillisen kehityksen vauhtiin. Inhimillisen kehityksen tason tarkastelu osoittaa myös, että eriarvoisuus on kasvussa nopeammin kuin muualla maailmassa. Selkeimmin tämä näkyy koulutuksessa.

Aseellisten konfliktien lisääntyminen nakertaa alueen sosiaalista verkostoa, eikä niiden seurauksena kuole vain taistelijoita, vaan myös siviileitä. Inhimillisten menetysten lisäksi konfliktit ovat kääntäneet kovalla työllä saavutetun taloudellisen kehityksen laskuun, kun tuotantovälineistöä ja pääomaa on tuhoutunut laajoilla alueilla.

Arabimaat, joissa asuu vain 5 prosenttia koko maapallon väestöstä, ovat olleet näyttämönä 17 prosentille maapallon konflikteista vuosina 1948–2014. Lähes puolet (45%) kaikista terrori-iskuista vuonna 2014 kohdistui arabialueelle. Noin puolet maapallon maansisäisistä pakolaisista ja reilusti yli puolet (57,5%) kaikista pakolaisista asuu tällä alueella.

Syrjäytyminen ja eriarvoisuus turhauttavat
Tätä taustaa vasten voi ymmärtää, millaisten haasteiden kanssa arabimaiden nuoret kamppailevat. Tilanne aiheuttaa kulttuurista, sosiaalista, taloudellista ja poliittista syrjäytymistä.

Kohentuneen koulutuksen suomia mahdollisuuksia ei ole onnistuttu hyödyntämään, eikä kunnollista työtä ole tarjolla kaikille. Tämä estää maita hyötymästä työikäisten suuresta osuudesta, mikä suotuisammassa ympäristössä voisi olla merkittävä etu taloudelle. Vuonna 2014 työttömyys nuorten keskuudessa (29,73%) oli kaksi kertaa niin yleistä kuin globaali keskiarvo (13,99%). Arvioiden mukaan tilanne tulee huononemaan entisestään lähitulevaisuudessa.

Poliittinen aktiivisuus nuorten keskuudessa rajoittuu epävirallisiin kanaviin. Nuorten osallistuminen mielenilmauksiin on huomattavasti yleisempää kuin keskituloisissa maissa keskimäärin, kun taas nuorten äänestysaktiivisuus alueella on hyvin heikkoa.

Aiempien arabimaiden inhimillisen kehityksen raporttien tapaan nytkin nousee esiin naisten kokema syvälle juurtunut syrjintä, joka on osa uskomuksia, kasvatustraditioita, koulutusta, uskonnollisia rakenteita, mediatekstejä ja perhesuhteita, puhumattakaan eriarvoistavasta lainsäädännöstä. Tämä kaikki estää naisia edelleen ottamasta kykyjään ja voimavarojaan käyttöön täysimittaisesti.

Turhautumisesta radikalisaatioon
Syrjäytymisen kokemuksen ja rajattujen mahdollisuuksien myötä monien nuorten elämää kautta alueen leimaa turhautuneisuus ja vieraantuminen järjestelmästä aikuisuuden kynnyksellä.

Hiljattain tehdyn mielipidetutkimuksen mukaan suurimmalla osalla nuorista arabialueilla ei ole kiinnostusta väkivaltaisia ääriliikkeitä kohtaan. He ovat väkivaltaa vastaan ja kokevat ääriliikkeet terrorismina.

Raportissa nostetaan kuitenkin esille, että se vähemmistö, joka on valmis osallistumaan väkivaltaisten ryhmittymien toimintaan, on edelleen aktiivinen. Väkivaltainen radikalisaatio ja ääriryhmät ovat kasvussa ja aiheuttavat kiihtyvällä tahdilla vahinkoa.

Tavoitteena toimintamalli, jonka keskiössä ovat nuoret
Arabimaiden nuorten harteilla ei ole ainoastaan taakka omasta selviytymisestä. He hahmottelevat tulevaisuuden suuntaviivat myös tuleville sukupolville. Huomion keskittäminen nuoriin ei siis ole työtä vain nykyisten nuorten puolesta, vaan sillä varmistetaan, että yhteiskuntien tulevaisuus kokonaisuudessaan on vakaampi.

Arabimaiden inhimillisen kehityksen raportti kannustaa nuorisokeskeisiin malleihin, jotka huomioivat samanaikaisesti nuorten osaamisen ja mahdollisuuksien tarjoamisen. Ensiksi mainittu vaatii niiden välttämättömien palveluiden takaamista, jotka vaikuttavat nuorten koulutukseen, terveyteen ja heidän kykyynsä ja valmiuksiinsa ansaita elanto.

Jälkimmäinen tarttuu suurempiin makrotason haasteisiin, joita nuoret kohtaavat, kun he pyrkivät osallistumaan viralliseen päätöksentekoon ja ilmaisemaan mielipiteensä, vaatiessaan vastuullista politiikkaa, ja kun he kamppailevat työttömyyden kanssa. Kohteena tulisi olla myös eriarvoisuuden eri muodot, jotka estävät nuoria saavuttamasta osaamisensa suomia mahdollisuuksia.
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global