Aaltoja päin – UNDP:n kriisinhallintatyö maailmalla vuonna 2016

8.6.2017

Millaiselta UNDP:n kriisinhallintatyö maailmalla näytti vuonna 2016?

Kriisinhallinta

Kriisinhallinnalla pyritään luomaan vakautta, vähentämään inhimillistä hätää ja luomaan edellytyksiä kriisialueiden kehitykselle. Samalla pyritään ehkäisemään konfliktin laajeneminen. 

Päämääränä on edistää kohdealueiden kehitystä kohti oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioitusta, demokratiaa, hyvää hallintoa ja toimivaa kansalaisyhteiskuntaa.

Missä?

Työtä tehtiin 78 maassa pääosin Keski- ja Etelä-Amerikassa, Itä-Euroopassa, Etelä-Aasiassa ja Tyynellämerellä sekä Afrikassa ja Arabimaissa. 

CRU4

Ketkä?

UNDP sijoitti 336 asiantuntijaa kentälle avustamaan kriisitilanteissa. Asiantuntijoista 67% oli miehiä ja 33% naisia. Lisäksi yhteensä 307 työntekijää 93:ssa maatoimistossa (country office), aluetoimistoissa (reagional hub) ja globaaleissa keskustoimistoissa (global headquarter) koulutettiin vastaamaan kriiseihin ja toimimaan SURGE-neuvonantajana. Koulutetuista 59% oli miehiä ja 41% naisia.

CRU18
CRU5

SURGE-neuvonantaja: UNDP:n työntekijä, jolla on laaja tekninen ja kriisiorientoitunut osaaminen välittömien kriisitilanteiden varalle. Lisäksi hänellä on tarvittavat johtamis-, analyyttiset sekä viestintätaidot. Neuvonantajat sijoitetaan kohdemaihin yleensä viikosta kolmeen kuukauteen kerrallaan.

 

CRU6

Lisäksi UNDP:n kapasitettiin kuuluu tutkija-asiantuntijoita, jotka voidaan kutsua paikalle kriisin jälkihoitoon; toipumista ja uusien kriisien ehkäisyä tukemaan (expert roster). 

CRU7

UNDP voi myös lähettää toimistojensa avuksi erillisiä neuvonantajia stand by -kumppanuussopimusten mukaisesti. Sopimuskumppanina on esimerkiksi Ruotsin kriisinhallintavirasto MSB.

CRU8

Mitä?

Työhön kuuluu tuki kriisivalmiuden lisäämiseksi, kriiseihin vastaamisessa ja niistä toipumisessa. Kolme suurinta työmaata ovat katastrofiriskien vähentäminen ja niistä toipuminen (14%), kriisinhallinta (12%) sekä tuki laillisuusperiaatteen noudattamisessa (9%). Lisäksi työtä tehdään muun muassa konfliktien ehkäisyn ja rauhanrakentamisen sekä aluekohtaisen kehittämisen parissa sekä nopean elpymisen koordinoimiseksi. 

Varhainen varoitus ja toiminta (early warning and action)

Kriisien jälkimainingit kestävät usein vuosia aiheuttaen suunnatonta humanitaarista ja ympäristöä vanhingoittavaa tuhoa. Kuitenkaan kriisit eivät useinkaan ilmesty tyhjästä.  Kriisinhallintayksikkö CRU tarjoaa UNDP:lle ja YK:lle laajemminkin varhaisen varoituksen tukea parantaakseen oragnisaatioiden kykyä vastata kriiseihin. Keinoja on neljä.

1. Tilannetarkkailu: joka viikko CRU jakaa yli 500:lle työntekijälle tietoa kriiseihin liittyvistä tilanteista.

2. Kriisinjäljitystyökalu: CRU sai valmiiksi Crisis Risk Dashboard -prototyypin. Se on internet-perustainen ohjelma, jonka avulla saadaan informaatiota riskitilanteista maailmalla analyysien ja visaulisointien kautta.

3. Riskitarkkailu: CRU perusti varhaisen varoituksen johtoryhmän. UNDP voi toimia sen päätösten avulla ennakoivasti lieventääkseen ja valmistautuakseen mahdollisiin kriiseihin. Ensimmäinen työtehtävä keskittyi Armenia-Azerbaidžaniin ja johti lisävalmiuteen.

4. Tuki maatoimistoille; esimerkkejä:

KAMERUN: maakohtaisen kriisinjäljitystyökalun suunnittelu selkkauksia varten, erityisesti helpottamaan riskien analysointia pohjoisen ja idän herkillä alueilla.

TANSANIA: maakohtaisen kriisinjäljitystyökalun suunnittelu tukemaan riskianalyysia, erityisesti kehitystä haittaavia riskejä varten.

VENEZUELA: Varhaisen varoituksen asiantuntijan sijoittaminen maahan sosioekonomisen analyysin ja informatiivisten skenaarioiden laatimista varten sekä ohjaamaan maan asukaskoordinaattoria (resident coordinator) monimutkaisessa tilanteessa.

Globaali klusteri varhaisen elpymisen toteuttamiseksi (GCER)

CRU9

Vuonna 2005 humanitaarisen avun yhteistyökomitea IASC otti käyttöön klusterivastuun periaatteen, jolla tarkoitetaan temaattista vastuunjakoa humanitaaristen avustustoimijoiden kesken. UNDP on vastuussa varhaisen elpymisen työstä. Toimintaan sisältyy varhaisesta elpymisestä informointi sekä toimintamallin käyttöönoton varmistaminen kriisejä kohdanneissa maissa. Varhaisen elpymisen mallissa ihmisiä autetaan siirtymään akuutin avun piiristä kohti kestävämpää kehitystä. Malli vähentää riippuvuutta avusta ja auttaa monin paikoin myös ensi askelissa ratkaistaessa kriisien juurisyitä.

Varhaisen elpymisen klusteri koulutti viime vuonna 19 erityistä asiantuntijaa sekä 18 klusterikoordinaattoria työtä varten. Uudet lisäykset kasvattavat merkittävästi UNDP:n kapasiteettia lähettää asiantuntijoita kriiseistä kärsiviin maihin. Tämä on tärkeää, sillä GCER:n tuottaman analyysin mukaan 49% viime vuoden humanitaarisista projekteista kuului nopean toipumisen piiriin.

27 maata pääosin Afrikassa ja Aasiassa hyötyivät kriisinhallintayksikön ja GCER-klusterin koordinoinnista.

Esimerkkejä:

- Afganistanin hallitusta tuettiin koordinointisuunnitelman luomisessa, jotta pääosin Pakistanista palaavien ja sisäisten pakolaisten asettaminen aloilleen onnistuisi. 

- Kongon demokraattisen tasavallan kanssa valmisteltiin monivuotista humanitaarisen avun suunnitelmaa.

- Nigerian humanitaarista kriisiä varten laadittiin vastaussuunnitelma ja nimettiin keinoja, joilla vahvistetaan klusterikoordinaatiota kansallisella ja ylikansallisella tasolla. 

CRU12

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global