UNDP:n hanke kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen MAPS-työkalun avulla

23.1.2018

UNDP:n tuki Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden täytääntöönpanoon ja toteutumiseen maatasolla on kehitetty YK:n kehitysyhteistyöryhmän MAPS-työkalun toimiessa taustalla viitekehyksenä. "SDGs in Action"-esitteessä esitellään tuloksia vuosien 2016-2017 MAPS-hankkeesta, jonka avulla pyritään opastamaan, tukemaan ja koordinoimaan erinäisiä UNDP:n ja kumppaneiden välisiä hankkeita ja toimia Agenda 2030:n tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi.

 

Mikä MAPS?

Mainstreaming- Tavoitteena auttaa hallituksia päättämään ja sisällyttämään kestävän kehityksen tavoitteet asiayhteyksiin kansallisella ja paikallisella tasolla. täten samalla heijastuen kansallisiin suunnitelmiin, strategioihin ja budjetteihin. Tämä tarkoittaa maan tämänhetkisten toimien kartoittamista ja mahdollisia parantamisen aiheita. Kyse on myös kansallisten sidosryhmien herättelyä huomioimaan uusi toimintasuunnitelma.

Acceleration- Tavoitteena tukea hallituksia ja kansallisia sidosryhmiä kohdentamaan voimavaroja kestävän kehityksen mahdollisiin pullonkauloihin, kiinnittäen erityistä huomiota eri sektoreiden välisiin kompromisseihin ja yhteisvaikutuksen etuihin.

Policy Support-  Tavoitteena antaa poliittista tukea  koordinoidusti niille maille, jotka sitä edellyttävät, hyödyntäen YK:n eri yksiköiden aihepiirikohtaisen asiantuntemuksen tehokkaalla ja johdonmukaisella tavalla.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global