Globaalikasvatus - tärkeää ja tuloksellista työtä


"Tällä vuosituhannella suurin haasteemme on tehdä kestävän kehityksen abstraktista käsitteestä osa todellisuutta kaikkialla maailmassa." - Kofi Annan YK:n pääsihteeri vuosina 1997-2007


Tähän Annanin ajatukseen tiivistyy myös tärkeä ja vaativa työ, jota koulujen kansainvälistyminen edellyttää.

Maailmanlaajuisten kysymysten käsittelylle koulussa on olemassa hyvät perusteet. Kansainväliset sopimukset ja Suomen perusopetuslaki velvoittavat kouluja tarjoamaan globaaliin kehitykseen ja kansainvälistymiseen liittyvää opetusta. Kansainvälisyyden ja maailmanlaajuisten kestävyyskysymysten käsittely opetuksessa on myös perusteltu kattavasti useissa kansainvälisissä tutkimuksissa, joista opettajat saavat tukea työlleen.

”Globaalikasvatus on toimintaa, joka avaa ihmisten silmät ja mielen maailman todellisuudelle ja herättää heidät toimimaan
 kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien sekä oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta.” (OPS2016 luonnos; Maastrichtin julistus, 2002.)

Valtioneuvoston asetuksen mukaan (422/2012) mukaan Suomessa opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuunkykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen:

"Opetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden tuntemista ja ymmärtämistä -- Opetuksella ja kasvatuksella edistetään elämän, ihmisarvon loukkaamattomuuden, ihmisoikeuksien, luonnon ja toisten ihmisten kunnioittamista sekä tuetaan oppilaiden kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi.

Opetus ja kasvatus tukevat oppilaiden kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen sekä vastuullisuuteen, yhteistyöhön ja toimintaan, joka edistää ihmisryhmien, kansojen, aatteiden, uskontojen ja kulttuurien välistä kunnioittamista ja luottamusta. Opetuksella tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi, luodaan edellytyksiä toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa sekä edistetään kestävää kehitystä.”


Globaalikasvatuksen tukeminen on kirjattu myös Suomen kehityspoliittiseen toimenpideohjelmaan. Globaalin kehityksen kysymykset ovat myös tärkeä osa yleissivistävää opetusta, jonka kehittämisessä ulkoministeriö tekee yhteistyötä opetusviranomaisten kanssa.
 

Koulu välittää tietoa demokratian perusarvoista

Opetuksen on perustuttava demokraattisiin työskentelymuotoihin, ja sen avulla on kehitettävä oppilaiden kykyä ja halua ottaa vastuuta ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan.

Demokraattisten työskentelymuotojen ja maailmanlaajuisen lähestymistavan käyttäminen opetuksessa on hyödyllistä paitsi pedagogisesti myös tulevaisuuden kannalta. Opettajien on kaikilla opetuksen tasoilla annettava oppilaille mahdollisuus osallistua aktiivisesti päivittäiseen koulutyöhön.

UNESCOn vuosikymmentavoite:

”YK:n vuosikymmentavoite 2005-2014 kestävän kehityksen koulutukselle, jossa UNESCO toimii johtavana organisaationa, on sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet, arvot ja käytännöt koulutuksen ja oppimisen kaikkiin osiin. Koulutukseen panostaminen rohkaisee muutokseen, joka edistää luomaan kestävämmän tulevaisuuden. Tähän sisältyy eheä ympäristö, taloudellinen elinvoimaisuus ja oikeudenmukainen yhteiskunta nykyiselle ja tuleville sukupolville.”

 

Lisätietoa UNESCOn työstä ja kestävää kehitystä edistävästä koulutuksesta

UNDP Maailmalla