Vuosituhattavoitteet

Vuonna 2000 maailman johtajat sopivat, kuinka maailmasta tehtäisiin parempi paikka. Asetettiin kahdeksan tavoitetta, jotka päätettiin saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Vuosituhattavoitteet (Millennium Development Goals, MDGs) ovat YK:n jäsenmaiden, YK-järjestöjen ja kansainvälisten rahoituslaitosten sopimus kansainvälisen yhteistyön pelisäännöistä. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta eivät mahdottomia. Ne ovat konkreettisia, ajallisesti määriteltyjä ja mitattavia kehitystavoitteita.

Vuosituhattavoitteet ovat historian menestyksekkäin köyhyyden vastainen kampanja. Ne ovat osoittaneet, että yksinkertaisilla ja selkeillä globaaleilla kehitystavoitteilla voi olla suuri vaikutus. Vuosituhattavoitteet asettavat kansainväliselle yhteistyölle selkeät, kaikkien maiden hyväksymät päämäärät. Vuosituhattavoitteet syntyivät vuosituhatjulistuksesta (Millennium Declaration), jonka kaikki YK:n jäsenmaat allekirjoittivat YK:n vuosituhathuippukokouksessa (Millennium Summit) syyskuussa 2000.

Tämän jälkeen miljoonien ihmisten elämä on parantunut: tavoitteet köyhyyden puolittamisesta, puhtaan veden saatavuuden parantamisesta ja slummeissa asuvien elinolosuhteiden parantamisesta on jo saavutettu. Nykyään myös yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun.

Kahdeksaan tavoitteeseen on tiivistetty tärkeimmät sopimukset 1990-luvun konferensseista. Seitsemän ensimmäistä vuosituhattavoitetta koskevat ensisijaisesti köyhiä maita, mutta kahdeksas tavoite, tavoite globaalista kumppanuudesta, on suora vaatimus avunantajamaille. Kyseessä on historiallinen sopimus, joka edellyttää avun saajilta hyvää hallintoa ja avunantajilta lisää kehitysapua ja kehitysmaiden reilumpaa kohtelua kaupankäyntimielessä. Tavoitteet ovat myös antaneet vauhtia keskustelulle kehitysavusta, velkahelpotuksista, reilusta kaupasta ja globalisaation hallinnasta. Kehitysmaat muun muassa laativat vuoden 2006 aikana konkreettisen suunnitelman siitä, kuinka ne aikovat päästä tavoitteisiin.

UNDP kampanjoi, mittaa ja välittää tietoa

Vuosituhattavoitteet ohjaavat YK:n kehitysjärjestöjen toimintaa. UNDP tukee vuosituhattavoiden saavuttamista monin eri tavoin:

Kampanjointi:
UNDP tukee vuosituhattavoitteiden puolesta tehtävää kampanjointia. Kampanjoiden tavoitteena on saada valtiot ja yhteiskuntien eri osapuolet lunastamaan annetut lupaukset.

Analyysi:
UNDP auttaa siirtämään tutkimustietoa ja kokemuksia maasta toiseen niin että kehitysmailla on käytettävissään paras mahdollinen tietotaito.

Seuranta:
Tavoitteiden seuranta on olennaista niiden toteutumiselle. UNDP auttaa kehitysmaita mittaamaan edistystä ja raportoimaan siitä.

Operatiivinen toiminta
: UNDP auttaa kehitysmaita löytämään paikallisia ratkaisuja kehityshaasteisiin.

UNDP ja vuosituhattavoitteiden saavuttamisen ”nopeuttamistyökalu”

MDG Acceleration Framework Toolkit

Pyrkimyksiä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on nopeutettava, jotta ne voitaisiin saavuttaa määräaikaan, eli vuoteen 2015, mennessä. YK:n kehitysohjelma UNDP työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi ja kestävien tulosten aikaansaamiseksi yhdessä hallitusten ja muiden kehitysyhteistyökumppaneitteinsa kanssa. Tässä yhteydessä on kehitetty muun muassa vuosituhattavoitteiden saavuttamisen ”nopeuttamistyökalu” Millennium Development Goals Acceleration Framework, joka on hyödyllinen työkalu myös YK:n kehitysryhmälle (United Nations Development Group UNDG). Kyseinen työkalu auttaa hallituksia ja kehitysyhteistyökumppaneita tunnistamaan ne pullonkaulat, jotka estävät vuosituhattavoitteiden edistymistä, ja osoittaa tapoja niiden käsittelemiseen, tukien laaja-alaisia lähestymistapoja ja ongelmanratkaisuun tähtääviä menetelmiä.

UNDP Maailmalla