Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo  

Kuva: UNICEF

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia

Naisten aseman vahvistaminen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ovat ratkaisevassa asemassa kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Kaiken naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän lopettaminen ei ole ainoastaan ihmisoikeuskysymys, vaan se vaikuttaa laajasti myös muuhun kehitykseen.

Vuodesta 2000 lähtien UNDP on yhdessä muiden YK:n organisaatioiden ja kansainvälisen yhteisön kanssa nostanut sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen työnsä keskiöön ja saavuttanut siinä huomattavaa edistystä. Yhä useampi tyttö aloittaa koulun 15 vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, ja monilla alueilla peruskoulun aloittaa yhtä moni tyttö kuin poika. Naisten osuus maatalouden ulkopuolisesta työvoimasta on noussut vuoden 1990 35 prosentista 41 prosenttiin.

Kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät vahvistamaan näitä saavutuksia entisestään, jotta naisten ja tyttöjen syrjintä loppuisi kaikkialla. Räikeä epätasa-arvo työllistymismahdollisuuksissa sekä naisten ja miesten asemassa työmarkkinoilla on edelleen todellisuutta joillakin alueilla. Myös seksuaalinen väkivalta, epäoikeudenmukainen työnjako palkattoman hoiva- ja kotityön vastuunkannosta sekä naisten syrjintä julkisessa päätöksenteossa ovat yhä suuria kehityksen esteitä.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden takaaminen kaikille ja naisten taloudellisten oikeuksien, kuten maan ja kiinteistöjen omistusoikeuden, turvaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta. Naisia on julkisissa tehtävissä nyt enemmän kuin koskaan aiemmin, ja naisjohtajuuteen kannustaminen vastaisuudessakin tehostaa politiikkaa ja lainsäädäntöä, joka tukee sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista viides on sukupuolten välinen tasa-arvo. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö. 

***

Viidennen tavoitteen alatavoitteet:

5.1 Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva syrjintä kaikkialla.

5.2 Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta julkisissa ja yksityisissä yhteyksissä, kuten ihmiskauppa ja seksuaalinen tai muu hyväksikäyttö.

5.3 Lopettaa kaikki haitalliset käytännöt, kuten lapsi- ja pakkoavioliitot sekä naisten sukupuolielinten silpominen.

5.4 Tunnustaa palkaton hoito- ja kotityö sekä antaa sille arvo tarjoamalla julkisia palveluja, infrastruktuuri ja sosiaaliturvaan liittyviä käytäntöjä sekä edistämällä jaettua vastuuta kodista ja perheestä kansallisten erityispiirteiden mukaisesti.

5.5 Taata naisille täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet kaikilla päätöksenteon tasoilla politiikassa, taloudessa ja julkisessa elämässä.

5.6 Taata yhtäläiset mahdollisuudet seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä lisääntymisoikeudet kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman ja Pekingin toimintaohjelman sekä niiden arviointikonferenssien päätösasiakirjojen mukaisesti sovitulla tavalla.

5.a Toteuttaa uudistuksia, joilla naiset saavat yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin, maan ja muunlaisen omaisuuden omistajuuteen sekä hallintaan, rahoituspalveluihin, perintöön ja luonnonvaroihin kansallisten lakien mukaisesti.

5.b Tehostaa mahdollistavan teknologian, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian, käyttöä naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistamiseksi.

5.c Kehittää ja vahvistaa järkeviä käytäntöjä ja täytäntöönpanokelpoista lainsäädäntöä, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisen sekä tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia kaikilla tasoilla.

Työmme

Kuva: UNDP
Azerbaidzanilaiset naiset ansaitsevat paikan julkisessa tilassa

Sabirabad, Azerbaidzan - Azerbaidzanissa on alueita, joissa nettikahvilassa vierailu voi johtaa naisen sulkemiseen yhteisönsä ulkopuolelle. Pelkkä julkiseen tapahtumaan osallistuminen saattaa aiheuttaa pis giziksi  (paha tyttö) leimautumisen.Lue lisää 

Kuva: UNDP
Naisheimopäälliköt tasoittavat oikeudenmukaisen edustuksen tietä

Kirkkaana aamuna Nyangin alueella, 53-vuotias Cizarina Ayuru ja 37-vuotias Susan Kaino johtavat heimo-oikeusistuimen kokousta, jossa käsitellään siviilikannetta. Yhteisönsä valitsemat Cizarina ja Susan ovat kaksi alueen kolmestaLue lisää 

UNDP Maailmalla