Inhimillisen kehityksen raportti 2014

24.7.2014

Kasvu on hidastunut maailmanlaajuisesti 

Tokio, 24. heinäkuuta 2014 — Inhimillisen kehityksen tasot jatkavat kasvuaan, vaikkakin kasvun tahti on hidastunut kaikkialla ja kehitys on jakautunut epätasaisesti. Tämän osoittaa viimeisin inhimillisen kehityksen indeksi (HDI) tänään julkaistussa YK:n kehitysohjelma UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportissa 2014: Kestävä inhimillinen kehitys: Haavoittuvaisuuden vähentäminen ja sopeutumiskyvyn rakentaminen.

Matalamman inhimillisen kehityksen tason maat näyttävät edistyvän entistä nopeammin, mikä luo toivoa siitä että korkean ja matalan inhimillisen kehityksen tason maiden välinen kuilu on kapenemassa. 

Esimerkiksi Zimbabwessa koettiin vuosien 2012 ja 2013 välillä suurin harppaus inhimillisen kehityksen indeksissä, kun eliniän odote nousi rajusti 1,8 vuodella, eli lähes neljä kertaa enemmän kuin maailmanlaajuisesti keskimäärin.

Samanaikaisesti inhimillisen kehityksen kärki- ja häntäpään sijoitukset ovat säilyneet muuttumattomina. Kärkipäässä jatkavat Norja, Australia, Sveitsi, Alankomaat ja Yhdysvallat. Hännillä taas ovat Sierra Leone, Tsad, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta ja Niger.

Huolimatta yleisistä inhimillisen kehityksen edistysaskelista kehitys on hidastunut kaikilla alueilla vuosina 2008–2013 verrattuna vuosiin 2000–2008. Arabimaissa, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla vuosittainen HDI:n kasvu putosi vuosina 2008–2013 noin puoleen vuosien 2000-2008 kehitystahdista.

Jyrkimmin inhimillinen kehityksen indeksit laskivat viime vuonna Keski-Afrikan tasavallassa, Libyassa ja Syyriassa, joissa käynnissä olevat konfliktit vaikuttivat maiden tulotasojen heikkenemiseen.

Tämän vuoden raportti esittelee 187 maan sijoituksen inhimillisen kehityksen indeksissä (HDI). HDI-indeksien laskemisessa hyödynnetään nyt ensimmäistä kertaa kansallisten valuuttojen vaihtokurssien mukaan määriteltyjä ostovoimakorjattuja bruttokansantuotteita, jotka Maailmanpankki julkaisi toukokuussa 2014 kansainvälisen vertailun ohjelmassa (International Comparison Program, ICP).

Tuloerot kasvavat ja koulutus ei vieläkään ole tasavertaista

Vuoden 2014 raportti osoittaa, että epätasa-arvo on vähentynyt hieman suurimmassa osassa maailmaa epätasa-arvoon suhteutetun inhimillisen kehityksen indeksin (Inequality-Adjusted Human Development Index, IHDI) mukaan. Positiivista kehitystä on tukenut erityisesti viime vuosien edistys terveys-alalla.

Tästä huolimatta, tuloerot ovat kasvaneet useilla aluilla ja myös hyvin korkean inhimillisen kehityksen maissa. Vaikka Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla saavutettiin viime vuoden aikana suurin edistys tasavertaisuuden lisäämisessä, alueen tuloerot ovat edelleen suurimmat koko maailmassa.

Myös koulutuksen epätasavertaisuus jatkuu yhä. Raportin mukaan vanhemmat sukupolvet kamppailevat edelleen lukutaidottomuuden kanssa, kun taas nuorten on vaikeaa siirtyä jatkamaan opintoja toisen asteen koulutuksessa peruskoulun jälkeen. Suurimmat erot koulutuksessa ovat Etelä-Aasiassa, Arabimaissa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Epätasa-arvoon suhteutetun inhimillisen kehityksen indeksin (IHDI) mukaan, tasavertaisimmat maat ovat Norja, Suomi ja Tšekki.

Kun maita vertaillaan epätasa-arvoon suhteutetulla inhimillisen kehityksen indeksillä (IHDI), osa maista sijoittuu huonommin kuin inhimillisen kehityksen indeksillä (HDI) mitattuna.

Yhdysvalloissa bruttokansantulo (BKTL) henkeä kohden on korkeampi kuin Kanadassa. Mutta kun BKTL suhteutetaan epätasa-arvoon, on tulos päinvastainen. Korkea epätasa-arvo vaikuttaa maiden sijoituksiin negatiivisesti myös Botswanassa, Brasiliassa ja Chilessä.

Naisten inhimillinen kehitys on samalla tasolla tai korkeampaa kuin miesten 16 maassa

Uusi Sukupuolten kehityksen indeksi (Gender Development Index, GDI), joka vertailee ensimmäistä kertaa sukupuolten välisiä eroja 148 maan inhimillisessä kehityksessä, osoittaa että 16 maassa (Argentiina, Barbados, Kazakstan, Latvia, Liettua, Mongolia, Puola, Ruotsi, Slovakia, Slovenia, Suomi, Ukraina, Uruguay, Valko-Venäjä, Viro ja Venäjä) naisten HDI-arvot ovat samantasoiset tai korkeammat kuin miesten. Osassa näistä maista tulos voi selittyä naisten korkeammalla koulutustasolla.  Osassa taas tuloksen voidaan katsoa johtuvan naisten merkittävästi pidemmästä eliniän odotteesta, joka voi olla jopa 5 vuotta enemmän kuin miehillä.

Epä-tasavertaisin maa on Afganistan, jossa naisten inhimillisen kehityksen indeksi on vain 60 prosenttia miesten arvosta.

Maailmanlaajuisesti naisten HDI-arvot ovat kahdeksan prosenttia alhaisemmat kuin miesten, tulosten vaihdellessa suuresti eri maiden välillä. Sukupuolten välisiä eroja vertaava indeksi (GDI) kuitenkin osoittaa, että eroavaisuudet henkilöä kohden arvioidussa bruttokansantulossa sukupuolten välillä ovat suuret: maailmanlaajuisesti miesten tulot henkeä kohti ovat kaksinkertaiset naisten tuloihin verrattuna.

Päivityksiä muihin inhimillisen kehityksen indekseihin

Sukupuolten välisen epätasa-arvon indeksi (Gender Inequality Index, GII) osoittaa yleistä laskua. Huolimatta edistysaskelista terveyden ja koulutuksen saralla sekä kasvavasta poliittisesta osallistumisesta  suurella osalla maailman naisista ei ole mahdollisuuksia hallita omaa elämäänsä ja tehdä sitä koskevia päätöksiä. Slovenia on edistynyt tämän indeksin mukaan parhaiten, kun taas Jemenissä sukupuolten välinen epätasa-arvo on suurinta maailmassa.

UNDP:n moniulotteinen köyhyysindeksi (Multidimensional Poverty Index, MPI) osoittaa terveydenhuollossa, koulutuksessa ja elintasossa esiintyvien vakavien puutteiden vähenevän kaikkialla, mutta siitä huolimatta arviolta 1,5 miljardia ihmistä 91 kehittyvässä maassa elää edelleen köyhyydessä ja lähes 800 miljoonaa ihmistä on vaarassa joutua takaisin köyhyyteen esimerkiksi talouskriiseistä tai luonnonkatastrofeista johtuvien takapakkien uhatessa.

MPI-indeksin mukaan Etelä-Aasiassa on eniten köyhyydessä eläviä: yli 800 miljoonaa köyhää ja 270 miljoonaa lähes köyhää. Tämä on yli 71 prosenttia alueen väestöstä, mikä tarkoittaa että kaikista maailman köyhistä 56 prosenttia ja lähes köyhistä 35 prosenttia asuu Etelä-Aasiassa.

UNDP on sitoutunut läpinäkyvyyden periaatteeseen. Maakohtaisiin MPI-arvioihin tarvittavat tietokoneohjelmat ovat nyt julkisesti saatavilla organisaation verkkosivuilla osoitteessa:  http://hdr.undp.org

Inhimillisen kehityksen indeksistä (HDI):
HDI on julkaistu vuosittain aina vuodesta 1990 ja ensimmäisestä Inhimillisen kehityksen raportista lähtien, jolloin indeksi haastoi ensimmäistä kertaa puhtaasti taloudelliset, bruttokansantuotteen kaltaiset, mittaukset kansallisesta kehityksestä.  Vuonna 2014 inhimillisen kehityksen raportti käsittelee 187 maan ja alueen kehitystä. (Raportista puuttuvat Pohjois-Korea, Marshallin saaret, Monaco, Nauru, San Marino, Somalia, Etelä-Sudan ja Tuvalu).

Sijoitukset lasketaan vuosittain käyttäen uusimpia kansainvälisesti vertailukelpoisia tietoja terveydestä, koulutuksesta ja tuloista. Epätasa-arvoon suhteutettu HDI (IHDI), sukupuoltenvälisen epätasa-arvon indeksi (GII) ja moniulotteinen köyhyysindeksi (MPI) esiteltiin vuoden 2011 Inhimillisen kehityksen raportissa. Nämä täydentävät alkuperäistä HDI:ta, joka ei kansallisista keskiarvoista koostuvana mittarina heijasta maiden sisäisiä eroja. Tietojen saatavuuden rajoituksista johtuen nämä yhdistelmäindeksit eivät mittaa eräitä muita tekijöitä, joita pidetään keskeisinä inhimillisen kehityksen osatekijöinä, kuten kansalaistoimintaa, ympäristön kestävää kehitystä tai koulutuksen tai terveydenhuollon laatua.

HDI hyödyntää Maailmanpankin toukokuussa 2014 julkaisemia kansallisten valuuttojen vaihtokurssien mukaisia ostovoimakorjattuja bruttokansantuloja. Nämä ostovoimakorjaukset perustuvat vuoden 2011 kansainväliseen vertailuohjelmaan (
International Comparison Program Survey, ICP), joka toteutetaan kuuden vuoden välein. Aiemmat HDI-arvot ja sijoitukset on laskettu vuoden 2014 raportin tilastoliitteen ensimmäisessä taulukossa uudelleen, uusien päivitettyjen tietojen ja menetelmien mukaan (taulukko 2, tilastoliite). Tämän vuoksi uuden raportin sijoitukset ja arvot eivät ole suoraan verrattavissa aiempien vuosien Inhimillisen kehityksen raportteihin.

Lisätietoja ja yhteydenotot


Lue ja lataa raportti sekä lisämateriaali ilmaiseksi osoitteessa:
http://hdr.undp.org

Lisätietoja medialle: http://hdr.undp.org/en/2014-report/pres

UNDP Headquarters

Anna Ortubia
Communications Specialist
anna.ortubia@undp.org
+1 212 906 5964

UNDP Pohjoismaiden toimisto

Mette Fjalland
Communications and Liaison
Officer
mette.fjalland@undp.org
+45 45 33 60 08

UNDP Maailmalla