YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2015: Vuosituhattavoitteet ponnahduslautana uudelle kestävän kehityksen ohjelmalle

6.7.2015

15 vuoden työ YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on ollut erittäin menestyksekästä maailmanlaajuisesti, mutta maanantaina 6. heinäkuuta julkaistusta viimeisestä seurantaraportista käy myös ilmi, että joillakin osa-alueilla työtä on vielä tehtäväksi. Vuoden 2015 jälkeinen kehitysohjelma jatkaa siitä, mihin vuosituhattavoitteet jäävät.

”Tuloksista selviää, että äärimmäinen köyhyys voidaan poistaa seuraavan sukupolven elinaikana”, sanoi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon raportin julkaisutilaisuudessa. ”Vuosituhattavoitteilla on saatu aikaan merkittävää muutosta ja kampanja on opettanut meille, kuinka hallitukset, yksityinen sektori ja kansalaisyhteiskunta voivat työskennellä yhdessä ja tehdä käänteentekeviä läpimurtoja.”

New York, 6. heinäkuuta 2015: Maailmanlaajuiset, alueelliset ja paikalliset ponnistelut vuonna 2000 asetettujen vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ovat parantaneet miljoonien ihmisten elämää. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin tänään lanseeraaman raportin mukaan tämän vuoden lopussa määräaikansa päähän tulevat vuosituhattavoitteet luovat pohjan seuraavilla maailmanlaajuisille kehitystavoitteille.

Monet vuosituhattavoitteista ovat olleet menestyksellisiä: tavoitteet köyhyyden puolittamisesta, puhtaan veden saatavuuden parantamisesta ja slummeissa asuvien elinolosuhteiden parantamisesta on jo saavutettu. Vuosituhattavoitteiden vuoden 2015 seurantaraportin mukaan äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä jatkaa pienenemistään, useampi lapsi kuin koskaan aloittaa peruskoulun ja heistä yhtä suuri osa on tyttöjä kuin poikia. Lapsikuolleisuus on vähentynyt huomattavasti ja ja kohdennetut toimet sairauksien kuten malarian, HIV/aidsin ja tuberkuloosin voittamiseksi ovat säästäneet miljoonia henkiä. Muita osoituksia tavoitteiden merkittävästä edistymisestä ovat teknologian saatavuuden paraneminen, kaupan ja tullien esteiden vähentäminen, velkahelpotukset ja naisten poliittisen osallistumisen kasvu.

Vuosituhattavoitteiden seurantaraportti perustuu kattaviin virallisiin tilastotietoihin. Raportti tarjoaa ajantasaisen tiivistelmän kaikista vuosituhattavoitteista ja niiden tilasta niin maailmanlaajuisella kuin alueellisellakin tasolla. Lisäksi yksityiskohtaisemmat kansallisen tason tilastot ovat saatavilla internetissä. Seurantaraportin tulokset osoittavat, että hallitusten, kansainvälisen yhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin yhteiset ponnistelut vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi vähentävät köyhyyttä ja parantavat ihmisten tulevaisuutta.

Parempaa elämää monilla tavoin

Raportin mukaan suuret vuosituhattavoitesaavutukset jatkuvat edelleen:

  • Alle 5 vuotiaiden lasten todennäköisyys kuolla on pudonnut alle puoleen vuoden 1990 tasosta.
  • Raskauden tai synnytyksen komplikaatioihin menehtyneiden määrä putosi 45 prosenttia vuosien 1990 ja 2013 välillä.
  • HIV-tartunnan saaneiden antiretroviaali-lääkitys on pelastanut 7,6 miljoonaa ihmishenkeä vuodesta 1995 lähtien. Lääkkeen saatavuuden yleistyessä yhä useampia ihmishenkiä voidaan pelastaa.
  • Vuosina 2000–2015 yli 6,2 miljoonaa malariasta johtuvaa kuolintapausta ehkäistiin yleistyneiden malariahoitojen ansiosta. Eniten tällä oli vaikutusta alle viisivuotiaiden lasten selvitymiseen Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.
  • Vuosien 2000 ja 2013 välillä tuberkuloosin ehkäisy, diagnosointi ja hoito on säästänyt arviolta 37 miljoonaa henkeä.

Vuosituhattavoitteet luovat pohjan seuraaville kehitystavoitteille
Vuonna 2000 asetettujen vuosituhattavoitteiden määräaika päättyy vuoden 2015 lopussa. YK:n jäsenvaltiot harkitsevat parhaillaan laajempia päämääriä, joista on tavoitteena päästä sopimukseen syyskuussa 2015. Vuosituhattavoitteiden menestyksen ja alulle paneman muutoksen varaan rakentuvat uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet tekevät aluevaltauksia tasa-arvon, talouskasvun, työpaikkojen, kaupunkien ja asuinalueiden, teollistumisen, energian, ilmastonmuutoksen, kestävän kulutuksen ja tuotannon sekä rauhan ja oikeudenmukaisuuden saralla.

”Vielä lopullista muotoaan hakeva vuoden 2015 jälkeinen kehitysohjelma, joka sisältää sarjan kestävän kehityksen tavoitteita, perustuu aikaisempien onnistumisten varaan ja ohjaa kaikki valtiot yhdessä kohti vauraampaa, kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa”, sanoi Ban Ki-moon.

Naisten ja lasten auttamiseen tarvittavat keinot tunnetaan jo, mutta tarvitaan nopeampaa toimintaa
Maailmanlaajuisesti lähes 300 000 naista kuoli vuonna 2013 raskauteen ja synnytykseen liittyvien syiden vuoksi, vaikka äitiyskuolleisuus olisi helposti ehkäistävissä. Suurin osa naisista kehitysmaissa käy neuvolassa vähintään kerran raskautensa aikana, mutta vain puolet naisista pääsee neuvolaan suositellut 4 kertaa ennen synnytystä. Kehityssuunta on rohkaiseva Pohjois-Afrikassa, jossa raskaana olevien naisten määrä, jotka kävivät neuvolassa suositellut neljä kertaa raskauden aikana, kasvoi 50 prosentista 89 prosenttiin vuosien 1990 ja 2014 välillä.

Estettävissä olevat ongelmat, kuten ripuli ja keuhkokuume, ovat alle 5 vuotiaiden yleisimmät kuolinsyyt. Vuonna 2013 arviolta 25 prosenttia alle viisivuotiasta kärsi tyrehtyneestä pituuskasvusta – eli olivat alikasvuisia ikäisikseen. Vaikka tämän hetken kehityssuunta on merkittävästi parempi kuin vuonna 1990, yhteensä 161 miljoonaa lasta kärsii edelleen kroonisesta aliravitsemuksesta.

91 prosenttia kehittyvien alueiden lapsista käy peruskoulua. Peruskouluikäisten lasten määrä, jotka eivät aloita koulua on pudonnut lähes puoleen vuoden 2000 tasosta, jolloin heitä oli 100 miljoonaa. Huolestuttava trendi on kuitenkin, että konflikteista kärsivissä maissa koulua käymättömien lasten määrä kasvoi 30 prosentista 36 prosenttiin vuosien 1999 ja 2012 välillä. Konfliktialueilla elävien lasten ohella maaseudun köyhien perheiden tytöt ja vammaiset lapset ovat kaikkein todennäköisimmin vaarassa joutua koulutuksen ulkopuolelle. Koulun keskeyttävien lasten määrä on edelleen merkittävä universaalin peruskoulutuksen este.

Erityisen positiivista kehitys oli Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, jossa vuosien 2000 ja 2015 välillä alueen kouluun ilmoittautuvien määrä on kasvanut 20 prosentilla verrattuna vuosien 1990 ja 2000 väliseen kasvuun, joka oli vain 8 prosenttia.

Paremmat tilastotiedot auttavat parempien tulosten saavuttamista
Huolimatta viimeisten vuosien merkittävistä saavutuksista, seurantaraportti muistuttaa, että monilla mailla ei vieläkään ole kehityksen seurantaan sopivia luotettavia tilastoja. Vuosituhattavoitteiden parempi tilastollinen raportointi on kuitenkin saanut aikaan edistystä tilastoinnissa. Esimerkiksi HIV/AIDS työhön liittyvien kehitysraporttien toimittavien maiden osuus jäsenmaista on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2004 kyseisen raportin toimittivat 102 maata, kun taas vuonna 2012 raportin toimittivat 186 maata. Lisääntynyt raportointi on herättänyt maailmanlaajuista huomiota, minkä myötä HIV-ohjelmien rahoitus kolminkertaistui vuosien 2004 ja 2012 välillä.  Rahoituksen kasvun myötä 13,6 miljoonaa HIV tartunnan saanutta sai antiretroviraali-lääkitystä vuonna 2014.

YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti (The Millennium Development Goals Report) on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta. YK:n talous- ja sosiaaliosaston (UN Department of Economic and Social Affairs) tuottama raportti koostuu kattavimmasta ja ajankohtaisimmasta tiedosta, joka on kerätty yli 28 YK:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden toimesta.

Kaikki raportin tekoon käytetty materiaali on saatavilla osoitteesta http://mdgs.un.org.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Lisätietoja ja lehdistömateriaalia osoitteesta: www.un.org/millenniumgoals.

YK:n kehitysohjelma UNDP:n Pohjoismaiden toimisto:
Trygve Olfarnes, trygve.olfarnes@undp.org  +47 94 15 60 28

UNDP Maailmalla