Afrikan inhimillisen kehityksen raportti 2016:

Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten aseman parantamista

28.8.2016

Kuva: UNDP

Nairobi, Kenia, 28.8.2016 – Sukupuolten epätasa-arvo maksaa Saharan eteläpuoliselle Afrikalle vuosittain noin 84 miljardia euroa, mikä vastaa kuutta prosenttia alueen bruttokansantuotteesta. YK:n kehitysohjelma UNDP:n vuoden 2016 Afrikan inhimillisen kehityksen raportti osoittaa sukupuolten epätasa-arvon vaarantavan koko maanosan taloudelliset ja inhimilliset kehitysmahdollisuudet.  

“Jos sukupuolten välinen kuilu saadaan suljettua työmarkkinoilla, kouluissa, terveyspalveluiden saannin osalta ja muilla osa-alueilla, äärimmäinen köyhyyden ja nälänhädän poistaminen on mahdollista. Tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen ovat paitsi ihmisoikeuskysymys, ne myös tukevat taloudellista ja kestävää kehitystä”, UNDP:n pääjohtaja Helen Clark totesi raportin julkistamistilaisuudessa.

UNDP:n raportti analysoi niitä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikuttajia, jotka vaikeuttavat afrikkalaisten naisten oikeuksien edistämistä ja esittelee konkreettisia toimia sukupuolten epätasa-arvon poistamiseksi. 

Sukupuolten epätasa-arvon hinta

Yhteiskunnan rakenteisiin syvälle juurtuneet esteet kuten vallan ja varakkuuden epätasainen jakautuminen sekä epätasa-arvoa ylläpitävät yhteiskunnalliset normit jarruttavat Afrikan kehitystä sekä naisten aseman parantumista. Raportin mukaan sukupuolten epätasa-arvon kasvaminen prosentilla heikentää inhimillisen kehityksen indeksiä 0,75 prosentilla.

Vaikka maanosan sukupuolten välinen kuilu perusasteen koulutuksen aloittavien välillä on raportin mukaan kaventunut, afrikkalaisten naisten todetaan saavuttavan ainoastaan 87 prosenttia inhimillisestä kehityksestä miehiin verrattuna. Tämä johtuu naisten alhaisesta osallistumisesta toisen asteen koulutukseen ja palkkatyömarkkinoille sekä korkeasta äitityskuolleisuudesta.

Raportin mukaan 61 prosenttia afrikkalaisista naisista käy palkkatyössä, mutta he kohtaavat taloudellista syrjintää. Naiset työskentelevät usein epävirallisella sektorilla, minkä lisäksi heidän tekemänsä työ on usein alipalkattua ja -arvostettua. Vanha sanonta siitä, että miehen euro on naisen 70 senttiä pitää paikkansa Saharan eteläpuolisen Afrikan palkkakehityksessä.

Yhteiskunnan normit ovat selkeä este afrikkalaisten naisten aseman parantumiselle. Vanhoilliset tavat rajoittavat sekä sitä aikaa, jonka naiset voivat käyttää koulutukseen ja työntekoon, että naisten oikeutta taloudelliseen omistukseen. 71 prosenttia veden hakemisesta on yhä naisten vastuulla, mikä tarkoittaa, että afrikkalaiset naiset kuluttavat vuosittain yhteensä noin 40 miljardia tuntia veden hakemiseen. Naisilla on miehiin verrattuna harvemmin oma pankkitili ja todennäköisyys sille, että nainen saisi luottoa, on pienempi kuin miehen kohdalla. 

“Sukupuolten välisen eriarvoisuuden takia kestävän kehityksen tavoitteiden ja Afrikan Agenda 2063 saavuttaminen jäävät vain pyrkimyksiksi”, toteaa UNDP:n Afrikan aluetoimiston johtaja Abdoulave Mar Dieve ja jatkaa: ”sukupuolten välisen kuilun poistaminen ei ainoastaan kiihdyttäisi Afrikan talouskasvua kaksinumeroisesti vaan loisi myös mahdollisuuksia kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.”

Kuusi suositusta tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseen

Raportti esittelee kuusi konkreettista toimea, jotka nopeuttaisivat tasa-arvokehitystä, naisten vaikutusvallan lisäämistä ja edelleen kestävän kehityksen tavoitteiden ja Afrikan Agenda 2063 saavuttamista: 

 • Tasa-arvoon perustuva suunnittelu ja toteutus 
  Varmistetaan, että sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen ovat osa kaikkea päätöksentekoa.

 • Haitallisten sosiaalisten normien purkaminen
  Afrikan johtajat eivät voi enää laiminlyödä vastuutaan puuttua naisten asemaa heikentäviin sosiaalisiin normeihin. 

 • Tasa-arvon priorisoiminen budjettisuunnittelussa
  Lyhytjänteisen poliittisen ja taloudellisen päätöksenteon sijaan budjettisuunnittelun tulee keskittyä välittömiin, pitkäaikaisiin tavoitteisiin, joiden avulla saavutetaan osallistavampi ja vaikutusvaltaisempi kehitys.

 • Kansallisten instituutioiden sopeutumiskyvyn varmistaminen
  Ennakoivan, vastuullisen ja vahvan sosiaalisen kehyksen rakentuminen vaatii sopeutumiskykyisiä instituutioita, jotka muodostavat uusia toimintatapoja ja valvovat niiden käyttöönottoa sekä muuttavat toimintaansa vastaten yhteiskunnan tarpeisiin. 

 • Tutkitun tiedon merkityksen korostaminen päätöksenteossa
  Kansallisesti kerätyn tiedon jakaminen alueelliselle ja paikalliselle tasolle on edellytys tehokkaalle päätöksenteolle ja muutoksen saavuttamiseksi. 

 • Sitoutuminen alueelliseen ja etelä-etelä -yhteistyöhön 
  Sukupuolten tasa-arvoon keskittyvien poliittisten päätösten ja aloitteiden suunnittelu ja toteutus vaatii yhteisiä työvälineitä, strategioita sekä kokemuksen jakamista yli sektorirajojen. 

Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä ei saavuteta ilman hallitusten, kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja muiden kehitysyhteistyön toimijoiden välistä tehokasta yhteistyötä. Raportti esittelee kaksi uutta aloitetta, jotka tukevat tätä laaja-alaista yhteistyötä: Afrikan naisten investointipankki ja työpaikoilla käyttöönotettavaa Gender Seal -sertifikaatti. 

Inhimillinen kehitys on voimakasta maissa, jotka investoivat sukupuolten tasa-arvoon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseen. Jotta Afrikassa saavutettaisiin kestävää ja osallistavaa kasvua, tulee naiset ja tytöt ottaa huomioon tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä.
 

UNDP Maailmalla